25. 8. 2019  9:55 Ľudovít
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Príprava a štúdium vlastností sklokeramických materiálov na báze binárnych a ternárnych aluminátov prvkov vzácnych zemín
Názov témy anglicky: Preparation and study of properties of glassceramics materials on the basis binary and ternary aluminates od rare-earth elements
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Ing. Anna Prnová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganických materiálov - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Anna Prnová, PhD.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Téma doktorandského štúdia bude zameraná na vysoko aktuálnu prípravu a štúdium vlastností sklokeramických materiálov s vysokým obsahom oxidu hlinitého, ako potenciálnej náhrady polykryštalických transparentných materiálov a výskum možnosti dopovania týchto materiálov opticky aktívnymi prídavkami, najmä prvkami vzácnych zemín. Je známe, že príprava súčasne používaných materiálov je technologicky aj finančne náročná a ich cena výrazne obmedzuje ich širšie využitie. Hlavným cieľom práce bude plameňová syntéza sklených mikro-guľôčok a optimalizácia podmienok kryštalizácie týchto materiálov s cieľom pripraviť sklo-keramické materiály s výnimočnými mechanickými a fotoluminiscenčnými vlastnosťami ich následným žiarovým lisovaním. Dôležitými krokmi v tejto práci budú v prvom rade optimalizácia prípravy štartovacích prekurzorov a ich charakterizácia, ako aj charakterizácia, štruktúrna analýza a štúdium tepelného správania sa pripravených systémov – sklených mikro- guľôčok. Ďalšími dôležitými krokmi bude skúmanie fotoluminiscenčných vlastností v závislosti od zloženia a od obsahu kryštalických fáz a optimalizácia podmienok žiarového lisovania. Meraním ďalších vlastností ako tvrdosť, lomová húževnatosť sa získajú dôležité poznatky o aplikačnom potenciáli takto pripravených materiáloch v širšej praxi.
Anotácia anglicky: The subject of the PhD study will focus on the highly current preparation and study of the properties of high alumina glass ceramics materials as a potential replacement of polycrystalline transparent materials and research into the possibility of doping these materials with optically active additives, especially rare earth elements. It is well known that the preparation of the materials currently used is technologically and financially demanding and their price significantly reduces their wider use. The main aim of the work will be flame synthesis of glass micro-beads and optimization of crystallization conditions of these materials in order to prepare glass-ceramic materials with exceptional mechanical and photoluminescence properties by their subsequent hot press sintering. Important steps in this work will be mainly the optimization of the preparation of starting precursors and their characterization as well as the characterization, structural analysis and study of the thermal behaviour of the prepared systems - glass microspheres. Other important steps will be to investigate the photoluminescence properties depending on the composition and the crystalline phase content, and optimizing the conditions of the HP - hot-press sintering. The important knowledge about the application potential of such materials in the wider area of use will be gained by measuring of mechanical properties such as hardness, fracture toughness.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-ATEM anorganické technológie a materiály-- nezadané -- -- nezadané --