Aug 19, 2019   10:16 a.m. Lýdia
Academic information system

Summary of topics offered - The Institute of Architecture of Residential Buildings (FA)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Polyfunkčný bytový komplex Harbour City
Title of topic in English: Multifunctional apartment complex Harbour City
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Edita Vráblová, PhD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: The Institute of Architecture of Residential Buildings - FA
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. arch. Edita Vráblová, PhD.
Summary: Témou zadania diplomovej práce je atraktívny polyfunkčný bytový komplex situovaný v Bratislave v priestore vymedzenom ulicami: Prístavná, Plynárenská, Mlynské Nivy a Bajkalská. Cieľom diplomovej práce je vypracovať architektonickú štúdiu progresívneho bytového komplexu s prislúchajúcimi verejnými a poloverejnými priestormi, navrhnúť kvalitné a originálne obytné prostredie, ktoré prispeje k revitalizácií danej lokality a podporí stratégiu vývoja mesta Bratislava. Úlohou DP je navrhnúť polyfunkčný obytný komplex s integrovanou občianskou vybavenosťou - s dôrazom na atraktívnu ponuku gastronomických a komerčných zariadení, ktoré oživujú mestský parter a vytvoria priestor a zároveň ponuku pre nový životný štýl. Obsah elaborátu diplomovej práce bude spracovaný v súlade s požiadavkami na obsahovú dokumentáciu v rozsahu architektonickej štúdie. Grafická časť DP bude obsahovať: základný koncept a filozofiu architektonického návrhu, vývojové kresby (ručné skice), funkčno-prevádzkové schémy, fotodokumentáciu riešeného územia „schwarze mape“, zdokumentovanie vzťahu navrhovaného objektu k širšiemu priestorovému kontextu mesta Bratislava, princípy napojenia objektu na dopravnú infraštruktúru, konštrukčné riešenie (schému konštrukčného návrhu), architektonické riešenie: výkresy situácie (1:500, resp. 1:750 a samotný objekt v M 1:200), všetky pôdorysy, minimálne 2 rezy, všetky pohľady, vizualizácie navrhovaného objektu, mierkové prehĺbenie vo vybranom detaile projektu. Okrem uvedeného obsahu elaborátu môže byť projekt dokumentovaný koncepčnými schémami a analýzami podľa povahy zadania. V elaboráte DP je možné dokumentovať (vzhľadom na charakter zadania) aj výsledky AT III (urbanistický návrh). Súčasťou elaborátu DP bude pracovný overovací model (merítko 1:200 resp. podľa dohody s pedagógom), sprievodná správa, prezentačný poster 70x100cm, CD nosič s kompletnou výkresovou dokumentáciou . Diplomová práca bude odovzdaná v dvoch kompletných paré.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-ARCH Architecture-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.