19. 9. 2019  23:17 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav architektúry obytných budov (FA)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Polyfunkčný bytový komplex Harbour City
Název tématu anglicky: Multifunctional apartment complex Harbour City
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Edita Vráblová, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantující pracoviště: Ústav architektúry obytných budov (FA)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. arch. Edita Vráblová, PhD.
Abstrakt: Témou zadania diplomovej práce je atraktívny polyfunkčný bytový komplex situovaný v Bratislave v priestore vymedzenom ulicami: Prístavná, Plynárenská, Mlynské Nivy a Bajkalská. Cieľom diplomovej práce je vypracovať architektonickú štúdiu progresívneho bytového komplexu s prislúchajúcimi verejnými a poloverejnými priestormi, navrhnúť kvalitné a originálne obytné prostredie, ktoré prispeje k revitalizácií danej lokality a podporí stratégiu vývoja mesta Bratislava. Úlohou DP je navrhnúť polyfunkčný obytný komplex s integrovanou občianskou vybavenosťou - s dôrazom na atraktívnu ponuku gastronomických a komerčných zariadení, ktoré oživujú mestský parter a vytvoria priestor a zároveň ponuku pre nový životný štýl. Obsah elaborátu diplomovej práce bude spracovaný v súlade s požiadavkami na obsahovú dokumentáciu v rozsahu architektonickej štúdie. Grafická časť DP bude obsahovať: základný koncept a filozofiu architektonického návrhu, vývojové kresby (ručné skice), funkčno-prevádzkové schémy, fotodokumentáciu riešeného územia „schwarze mape“, zdokumentovanie vzťahu navrhovaného objektu k širšiemu priestorovému kontextu mesta Bratislava, princípy napojenia objektu na dopravnú infraštruktúru, konštrukčné riešenie (schému konštrukčného návrhu), architektonické riešenie: výkresy situácie (1:500, resp. 1:750 a samotný objekt v M 1:200), všetky pôdorysy, minimálne 2 rezy, všetky pohľady, vizualizácie navrhovaného objektu, mierkové prehĺbenie vo vybranom detaile projektu. Okrem uvedeného obsahu elaborátu môže byť projekt dokumentovaný koncepčnými schémami a analýzami podľa povahy zadania. V elaboráte DP je možné dokumentovať (vzhľadom na charakter zadania) aj výsledky AT III (urbanistický návrh). Súčasťou elaborátu DP bude pracovný overovací model (merítko 1:200 resp. podľa dohody s pedagógom), sprievodná správa, prezentačný poster 70x100cm, CD nosič s kompletnou výkresovou dokumentáciou . Diplomová práca bude odovzdaná v dvoch kompletných paré.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-ARCH architektúra-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.