14. 10. 2019  14:50 Boris
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Polyfunkčný bytový komplex v Petržalke
Názov témy anglicky: Multifunctional apartment complex in Petržalka
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Edita Vráblová, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav architektúry obytných budov - FA
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. arch. Edita Vráblová, PhD.
Abstrakt: Témou zadania diplomovej práce je atraktívny polyfunkčný bytový komplex situovaný v Bratislavskej Petržalke v priestore vymedzenom ulicami: Pajštúnska, Tupolevova a Chorvátskym ramenom. Cieľom diplomovej práce je vypracovať architektonickú štúdiu progresívneho bytového komplexu s prislúchajúcimi verejnými a poloverejnými priestormi, navrhnúť kvalitné a originálne obytné prostredie, ktoré prispeje k revitalizácií danej lokality a podporí stratégiu vývoja mesta Bratislava. Úlohou DP je navrhnúť polyfunkčný obytný komplex s integrovanou občianskou vybavenosťou - s dôrazom na atraktívnu ponuku gastronomických a komerčných zariadení, ktoré oživujú mestský parter a vytvoria priestor a zároveň ponuku pre nový životný štýl. Obsah elaborátu diplomovej práce bude spracovaný v súlade s požiadavkami na obsahovú dokumentáciu v rozsahu architektonickej štúdie. Grafická časť DP bude obsahovať: základný koncept a filozofiu architektonického návrhu, vývojové kresby (ručné skice), funkčno-prevádzkové schémy, fotodokumentáciu riešeného územia „schwarze mape“, zdokumentovanie vzťahu navrhovaného objektu k širšiemu priestorovému kontextu mesta Bratislava, princípy napojenia objektu na dopravnú infraštruktúru, konštrukčné riešenie (schému konštrukčného návrhu), architektonické riešenie: výkresy situácie (1:500, resp. 1:750 a samotný objekt v M 1:200), všetky pôdorysy, minimálne 2 rezy, všetky pohľady, vizualizácie navrhovaného objektu, mierkové prehĺbenie vo vybranom detaile projektu. Okrem uvedeného obsahu elaborátu môže byť projekt dokumentovaný koncepčnými schémami a analýzami podľa povahy zadania. V elaboráte DP je možné dokumentovať (vzhľadom na charakter zadania) aj výsledky AT III (urbanistický návrh). Súčasťou elaborátu DP bude pracovný overovací model (merítko 1:200 resp. podľa dohody s pedagógom), sprievodná správa, prezentačný poster 70x100cm, CD nosič s kompletnou výkresovou dokumentáciou . Diplomová práca bude odovzdaná v dvoch kompletných paré.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ARCH architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.