Aug 20, 2019   8:56 p.m. Anabela
Academic information system

Summary of topics offered - The Institute of Architecture of Residential Buildings (FA)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Polyfunkčný obytný komplex, Bratislava - Petržalka
Title of topic in English: Multifunctional Residential Complex, Bratislava - Petržalka
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. arch. Michal Czafík, PhD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: The Institute of Architecture of Residential Buildings - FA
Max. no. of students: 3
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. arch. Michal Czafík, PhD.
Summary: Diplomový projekt rieši "Polyfunkčný obytný komplex", ktorý je integrálnou súčasťou novovznikajúceho centra na Pajštúnskej ulici v mestskej časti Bratislava - Petržalka. Úlohou zadania urbanisticko – architektonickej štúdie je integrácia nových mestotvorných funkcií a bývania. Polyfunkčný obytný komplex nadväzuje na novovznikajúcu centrálnu rozvojovú os Petržalky v tangenciálnej polohe k prírodnému prvku Chorvátskeho ramena, k budúcej trase električky a na druhej strane k zástavbe panelových bytových domov a Kostola Svätej rodiny. Objemový koncept bytového komplexu má svojím usporiadaním preukázať a prehodnotiť súčasné priestorové, prevádzkové a výškové vzťahy v prostredí a vytvárať inovatívne názory na bývanie v mestskej štruktúre vo vzťahu k novovznikajúcej rozvojovej osi a novému ťažiskovému priestoru Petržalky. Integrálnou súčasťou vonkajšieho i vnútorného obytného prostredia budú komunitné, spoločenské, kultúrne a iné funkcie saturujúce potreby obyvateľstva. Vonkajšie obytné prostredie bude predstavovať funkčne diferencovaný priestor a funkčne zónovanú verejnú zeleň, ktorá je charakteristická pre túto mestskú časť. Úlohou zadania je rovnako preukázať v návrhu riešenie vzájomných vzťahov hromadnej a individuálnej dopravy, cyklistickej dopravy a pešieho pohybu a ponúknuť názor na ich vzájomnú koordináciu. Obsah elaborátu diplomovej práce bude spracovaný v súlade s požiadavkami na obsahovú dokumentáciu v rozsahu architektonickej štúdie. Grafická časť DP bude obsahovať: základný koncept a filozofiu architektonického návrhu, vývojové kresby (ručné skice), funkčno-prevádzkové schémy, fotodokumentáciu riešeného územia „schwarze mape“, zdokumentovanie vzťahu navrhovaného objektu k širšiemu priestorovému kontextu mesta Bratislava, princípy napojenia objektu na dopravnú infraštruktúru, konštrukčné riešenie (schému konštrukčného návrhu), architektonické riešenie: výkresy situácie (1:500, resp. 1:750 a samotný objekt v M 1:200), všetky pôdorysy, minimálne 2 rezy, všetky pohľady, vizualizácie navrhovaného objektu, mierkové prehĺbenie vo vybranom detaile projektu. Okrem uvedeného obsahu elaborátu môže byť projekt dokumentovaný koncepčnými schémami a analýzami podľa povahy zadania. V elaboráte DP je možné dokumentovať (vzhľadom na charakter zadania) aj výsledky AT III (urbanistický návrh). Súčasťou elaborátu DP bude pracovný overovací model (merítko 1:200 resp. podľa dohody s pedagógom), sprievodná správa, prezentačný poster 70x100cm, CD nosič s kompletnou výkresovou dokumentáciou . Diplomová práca bude odovzdaná v dvoch kompletných vyhotoveniach.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-ARCH Architecture-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.