20. 8. 2019  20:12 Anabela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: MIX Palárikova / Žabotova
Názov témy anglicky: MIX Palárikova / Žabotova
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. arch. Štefan Polakovič
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov - FA
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. arch. Štefan Polakovič
Abstrakt: Podstaničný priestor - okolie križovania ulíc Palárikova a Žabotova je v dnešnej dobe v pomerne žalostnom stave a ponúka zamyslenie sa nad masívnejším urbanisticko - architektonickým vstupom. Železničný násyp je v celej svojej dĺžke zastavaný radou bunkových garáží, v mieste bývalej materskej škôlky sa pripravuje pomerne nešťastná stavba sociálneho bývania, ktorá ignoruje miesto svojho vzniku, celé prostredie je zanedbané. Práve toto okolie ale navzdory svojej dnešnej kvalite priťahuje bývanie mladých rodín, ktoré oceňujú jeho situovanie - blízkosť centra mesta, trhoviska na Žilinskej ulici, potenciál rekreácie v časti vinohradov a istý charakter zmiešanej štruktúry práce a bývania. Práve tento podstaničný pás je miestom, kde by mal diplomant navrhnút v doplňovacom mikrourbanizme skladbu objektov školky, domu seniorov, študentského bývania a malého komunitného centra s knižnicou a jedálňou. Ambíciou návrhu by malo byť vytvorenie spodného reprezentatívneho podstaničného priestoru so zmiešanou štruktúrou funkcií, sociálneho mixu a nájsť logické vzťahy ich koexistencie, mierky a hierarchického usporiadania. Neoddeliteľnou časťou návrhu bude spojenie skupiny budov rôzne akcentovaným verejným priestorom.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-ARCH architektúra-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.