23. 10. 2019  22:39 Alojza
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Priestor pre kultúru a ľudové tradície - Liptovská Mara
Názov témy anglicky: Space for culture and folk traditions - Liptovská Mara
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov - FA
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.
Abstrakt: Nutnosť zásahov do urbánnej štruktúry mesta Liptovský Mikuláš vyvolaná preložením železničnej trate v aktuálnej UPD, očakáva široko koncipované zmeny, ktorých výsledkom by mal byť nový rozvojový impulz. Zmeny dopravných väzieb vyvolávajú diskusie na aktívnejšie prepojenie mesta s vodnou plochou Liptovskej Mary, na využitie jej skrytého potenciálu, priestoru nábrežia, novovzniknutých priestorov a širších vzťahov. Predmetom riešenia DP (architektonická štúdia) bude viacúčelový kultúrny komplex s kaleidoskopom kultúrnych a voľnočasových podujatí, ktorých hlavným motívom je kultúra a ľudové tradície Liptova. Dominujúcou funkciou riešeného objektu bude múzeum (náplňou prezentujúce ľudové tradície a zvyky, rozmanitosť folklórnych krojov, tancov, dobové interiéry, rôznorodosť architektúry či umeleckosť dávnych remesiel). Objekt bude okrem hlavnej funkcie obsahovať školu remesiel s umeleckými dielňami s komunitným charakterom, reštauráciu, kaviareň... priestory pre prednášky, tanečné produkcie, koncerty a pod... prípadné ďalšie interiérové ako aj exteriérové stretávacie priestory... intenzívne využívané počas celého dňa pre celú uvedenú širokú škálu aktivít – so zretelom na využitie kontaktu s vodnou plochou. Objekt má zohľadňovať environmentálne a ekologické princípy tvorby a s tým súvisiace použitie alternatívnych stavebných technológií a materiálov. Rozsah práce: Architektonická štúdia _ 2x portfólio A3, CD nosič s kompletnou výkresovou dokumentáciou, prezentačný poster 70/100cm, modelObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ARCH architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.