16. 9. 2019  4:04 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Mestský polyfunkčný komplex Harbour City – Bratislava, Ružinov
Názov témy anglicky: Multifunctional residential complex Harbour City – Bratislava, Ružinov
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. arch. Pavel Kosnáč
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav architektúry obytných budov - FA
Max. počet študentov: 3
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. arch. Pavel Kosnáč
Abstrakt: V novom návrhu konceptu využitia bratislavskej lokality Harbour City, v minulosti využívanom ako industriálny komplex, sa neuvažuje so zachovaním súčasnej štruktúry ani funkčnej skladby. Širšie územie, vymedzené ulicami Prístavná, Plynárenská, Mlynské Nivy, Bajkalská a mimoúrovňovou križovatkou D1 – Prístavná, je momentálne najväčšou plánovanou biznis zónou v Bratislave. Špecifikom tohoto územia je aj problematika návrhu nového bývania, kde prevládajúca funkcia bývania a administratívy bude obohatená o nové zložky zvyšujúce atraktivitu územia a podporujúce jeho mestský význam. V rámci novo navrhovaného riešenia mestskej zóny, je predmetom návrhu diplomovej práce polyfunkčný obytný komplex, ktorý v sebe sústredí prevažne funkciu obytnú, s viacfunkčným, prípadne viacúrovňovým parterom s funkčnou náplňou občianskej vybavenosti, služieb, voľnočasových aktivít a komunitných funkcií, podporujúcich atraktivitu a mestský charakter prostredia. Spolu s ostatnými objektmi a funkciami tejto novej zástavby a v symbióze s atmosférou génia loci daného územia, by mal tento komplex spoluvytvárať príťažlivé záujmové centrum mestského významu. Vnútroblokové priestory budú obsahovať funkčne diferencovaný verejný priestor a funkčne zónovanú verejnú zeleň. Riešenie objektu musí zohľadňovať situovanie ostatných navrhovaných objektov v riešenom území i mimo neho. Obsah elaborátu diplomovej práce bude spracovaný v súlade s požiadavkami na obsahovú dokumentáciu v rozsahu architektonickej štúdie. Grafická časť DP bude obsahovať: základný koncept a filozofiu architektonického návrhu, vývojové kresby (ručné skice), funkčno-prevádzkové schémy, fotodokumentáciu riešeného územia „schwarze mape“, zdokumentovanie vzťahu navrhovaného objektu k širšiemu priestorovému kontextu mesta Bratislava, princípy napojenia objektu na dopravnú infraštruktúru, konštrukčné riešenie (schému konštrukčného návrhu), architektonické riešenie: výkresy situácie (1:500, resp. 1:750 a samotný objekt v M 1:200), všetky pôdorysy, minimálne 2 rezy, všetky pohľady, vizualizácie navrhovaného objektu, mierkové prehĺbenie vo vybranom detaile projektu. Okrem uvedeného obsahu elaborátu môže byť projekt dokumentovaný koncepčnými schémami a analýzami podľa povahy zadania. V elaboráte DP je možné dokumentovať (vzhľadom na charakter zadania) aj výsledky AT III (urbanistický návrh). Súčasťou elaborátu DP bude pracovný overovací model (merítko 1:200 resp. podľa dohody s pedagógom), sprievodná správa, prezentačný poster 70x100cm, CD nosič s kompletnou výkresovou dokumentáciou . Diplomová práca bude odovzdaná v dvoch kompletných paré.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-ARCH architektúra-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.