22. 10. 2019  18:19 Sergej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vertikálne mesto - eVolo 2019 Skyscraper competition
Názov témy anglicky: eVolo 2019 Skyscraper competition – Vertical City
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov - FA
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.
Abstrakt: Téma DP (architektonická štúdia) je predmetom medzinárodnej architektonickej súťaže „2019 Skyscraper Competition – Vertical City“. Očakáva sa navrhovanie mrakodrapov cez implementáciu nových technológií, materiálov, programov, estetiky a priestorového usporiadania spolu so štúdiami globalizácie, flexibility, adaptability a digitálnej revolúcie. Je to fórum, ktoré skúma vzťah medzi mrakodrapom a prírodným svetom, mrakodrapom a spoločnosťou a mrakodrapom a mestom. Do úvahy je potrebné zahrnúť výdobytky technológii, objavovanie udržateľných systémov a zavádzanie nových urbanistických a architektonických metód na vyriešenie ekonomických, sociálnych a kultúrnych problémov súčasného mesta vrátane nedostatku (vzácnosť) prírodných zdrojov a surovín, infraštruktúry, a taktiež exponenciálneho nárastu obyvateľstva, znečistenia, ekonomickej diverzifikácie a neplánovanej urbanizácie krajiny. Súťaž je hľadaním úlohy jednotlivca a spoločenstva pri vytváraní dynamickej a adaptívnej vertikálnej spoločnosti, hľadaním nového druhu adaptívneho a odpovedajúceho dizajnu schopného inteligentného rastu skrz samoreguláciu vlastných systémov. Nie sú určené žiadne obmedzenia na lokalitu, funkčnú náplň alebo veľkosť. Rozsah práce: Architektonická štúdia _ 2x portfólio A3, CD nosič s kompletnou výkresovou dokumentáciou, prezentačný poster 70/100cm, modelObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ARCH architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.