Oct 22, 2019   7:00 p.m. Sergej
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návrh opatrení pre zvyšovanie spokojnosti zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku v kontexte s konceptom age managementu (ak. rok 2018/2019).
Title of topic in English: Proposal of recommendations for increasing the satisfaction of the employees in the selected industrial enterprise in the context of the age management concept (ac. year 2018/2019).
State of topic: approved (prof. Ing. Peter Sakál, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Natália Vraňaková
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Industrial Engineering and Management - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Natália Vraňaková
Summary: V bakalárskej práci budú spracované teoretické poznatky z oblasti spokojnosti zamestnancov v kontexte s konceptom age managementu. Age management je možné charakterizovať ako riadenie ľudských zdrojov, ktoré berie do úvahy najmä vek, schopnosti a potenciál zamestnancov. Hlavným cieľom je prístup k riešeniu problematiky, ktorá zdôrazňuje demografickú situáciu a demografické zmeny na pracovisku. V analytickej časti bude spracovaný súčasný stav riešenej problematiky a poznatky z vybraného priemyselného podniku. Návrhová časť bakalárskej práce bude zameraná na opatrenia pre zvyšovanie spokojnosti zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku v kontexte s konceptom age managementu. Zhodnotenie navrhovaných opatrení bude obsahovať náročnosť a prínosy, ktoré z opatrení pre vybraný priemyselný podnik vyplývajú.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-PPP Personnel Policy in Industrial Plant

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.