Oct 23, 2019   8:33 p.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Polyfunkčný bytový komplex, Bratislava – Petržalka- nové centrum
Title of topic in English: Multifunctional residential complex, Bratislava - Petržalka - new center
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: The Institute of Architecture of Residential Buildings - FA
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.
Summary: Špecifikácia zadania: Diplomový projekt rieši parciálnu časť centrálnej polyfunkčnej zóny na Pajštúnskej ulici v Petržalke. Podstatou úlohy je architektonický návrh polyfunkčného bytového komplexu s vhodnou skladbou bytov a s mestotvornými funkciami, ktoré sú v súlade s celkovým urbanistickým konceptom zóny. V návrhu je možné uplatniť aj bývanie prechodného typu – apartmánové byty, nájomné byty štartovacieho charakteru prípadne komunitné bývanie študentov. Objemový koncept bytového komplexu má preukázať riešenie širších urbanistických väzieb, má integrovať vhodné funkcie vybavenosti a bývania a vytvárať atraktívne priestory v modernom súčasnom architektonickom štýle s vhodným merítkom. Hlavným cieľom je vytvoriť kvalitné obytné prostredie, ktoré ponúkne vhodné zloženie bytov a vybavenostných funkcií v polyfunkčnom komplexe výškového charakteru so zodpovedajúcim zázemím parkovacích miest. Špecifikom zadania je previazanie navrhovaných a existujúcich budov do nového hmotovo-priestorového celku a návrh vhodného architektonického riešenia v daných priestorových kontextoch. Súčasťou riešenia je aj koncepcia využita verejných priestorov vo väzbe na riešený výškový objekt, napojenie na cyklotrasy a zakomponovanie plánovanej električkovej zastávky i vodného prvku Chorvátskeho ramena. Obsah elaborátu diplomovej práce bude spracovaný v súlade s požiadavkami na obsahovú dokumentáciu v rozsahu architektonickej štúdie. Ťažiskové merítko: 1:200, 1:100, 1:50, 1:20. Grafická časť DP bude obsahovať: - základný koncept a filozofiu architektonického návrhu, vývojové kresby (ručné skice), funkčno-prevádzkové schémy, fotodokumentáciu riešeného územia „schwarze mape“, zdokumentovanie vzťahu navrhovaného objektu k nadradenej územno-plánovacej dokumentácii, princípy napojenia objektu na dopravnú infraštruktúru, konštrukčné riešenie (schému konštrukčného návrhu), architektonické riešenie: výkresy situácie (1:500 a 1:200), všetky pôdorysy (M 1: 200), vybraná časť pôdorysu 1:100, katalóg bytov (M 1:50 a 1:100), rezy (M = 1 :200), všetky pohľady (M 1: 200), vizualizácie navrhovaného objektu, mierkové prehĺbenie vo vybranom detaile projektu (M = 1:20). Okrem uvedeného obsahu elaborátu môže byť projekt dokumentovaný koncepčnými schémami a analýzami podľa povahy zadania. Súčasťou elaborátu DP bude pracovný overovací model (merítko podľa dohody), sprievodná správa, prezentačný poster 70x100cm, CD nosič s kompletnou výkresovou dokumentáciou. Diplomová práca bude odovzdaná v dvoch kompletných paré.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-ARCH Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.