19. 9. 2019  10:21 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Polyfunkčný bytový komplex, Bratislava – Petržalka- nové centrum
Názov témy anglicky: Multifunctional residential complex, Bratislava - Petržalka - new center
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav architektúry obytných budov - FA
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.
Abstrakt: Špecifikácia zadania: Diplomový projekt rieši parciálnu časť centrálnej polyfunkčnej zóny na Pajštúnskej ulici v Petržalke. Podstatou úlohy je architektonický návrh polyfunkčného bytového komplexu s vhodnou skladbou bytov a s mestotvornými funkciami, ktoré sú v súlade s celkovým urbanistickým konceptom zóny. V návrhu je možné uplatniť aj bývanie prechodného typu – apartmánové byty, nájomné byty štartovacieho charakteru prípadne komunitné bývanie študentov. Objemový koncept bytového komplexu má preukázať riešenie širších urbanistických väzieb, má integrovať vhodné funkcie vybavenosti a bývania a vytvárať atraktívne priestory v modernom súčasnom architektonickom štýle s vhodným merítkom. Hlavným cieľom je vytvoriť kvalitné obytné prostredie, ktoré ponúkne vhodné zloženie bytov a vybavenostných funkcií v polyfunkčnom komplexe výškového charakteru so zodpovedajúcim zázemím parkovacích miest. Špecifikom zadania je previazanie navrhovaných a existujúcich budov do nového hmotovo-priestorového celku a návrh vhodného architektonického riešenia v daných priestorových kontextoch. Súčasťou riešenia je aj koncepcia využita verejných priestorov vo väzbe na riešený výškový objekt, napojenie na cyklotrasy a zakomponovanie plánovanej električkovej zastávky i vodného prvku Chorvátskeho ramena. Obsah elaborátu diplomovej práce bude spracovaný v súlade s požiadavkami na obsahovú dokumentáciu v rozsahu architektonickej štúdie. Ťažiskové merítko: 1:200, 1:100, 1:50, 1:20. Grafická časť DP bude obsahovať: - základný koncept a filozofiu architektonického návrhu, vývojové kresby (ručné skice), funkčno-prevádzkové schémy, fotodokumentáciu riešeného územia „schwarze mape“, zdokumentovanie vzťahu navrhovaného objektu k nadradenej územno-plánovacej dokumentácii, princípy napojenia objektu na dopravnú infraštruktúru, konštrukčné riešenie (schému konštrukčného návrhu), architektonické riešenie: výkresy situácie (1:500 a 1:200), všetky pôdorysy (M 1: 200), vybraná časť pôdorysu 1:100, katalóg bytov (M 1:50 a 1:100), rezy (M = 1 :200), všetky pohľady (M 1: 200), vizualizácie navrhovaného objektu, mierkové prehĺbenie vo vybranom detaile projektu (M = 1:20). Okrem uvedeného obsahu elaborátu môže byť projekt dokumentovaný koncepčnými schémami a analýzami podľa povahy zadania. Súčasťou elaborátu DP bude pracovný overovací model (merítko podľa dohody), sprievodná správa, prezentačný poster 70x100cm, CD nosič s kompletnou výkresovou dokumentáciou. Diplomová práca bude odovzdaná v dvoch kompletných paré.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-ARCH architektúra-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.