14. 10. 2019  17:33 Boris
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Mestský polyfunkčný komplex Harbour City
Názov témy anglicky: Multifunctional Harbor City Complex
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav architektúry obytných budov - FA
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD.
Abstrakt: Zadanie diplomovej prace rieši nový, urbanistický koncept lokality Harbour City, v minulosti využívanom ako priemyselná zóna. Širšie územie je vymedzené ulicami Prístavná, Plynárenská, Mlynské Nivy a Bajkalská. Cieľom diplomovej práce je vypracovať architektonickú štúdiu polyfunkčného bytového komplexu, ktorý bude spĺňať požiadavky novej vízie pre riešenú lokalitu a podporovať stratégiu vývoja mesta Bratislava. Úlohou DP je navrhnúť polyfunkčný obytný komplex s občianskou vybavenosťou. Obsah elaborátu diplomovej práce bude spracovaný v súlade s požiadavkami na obsahovú dokumentáciu v rozsahu architektonickej štúdie. Grafická časť DP bude obsahovať: základný koncept a filozofiu architektonického návrhu, vývojové kresby (ručné skice), funkčno-prevádzkové schémy, fotodokumentáciu riešeného územia „schwarze mape“, zdokumentovanie vzťahu navrhovaného objektu k širšiemu priestorovému kontextu mesta Bratislava, princípy napojenia objektu na dopravnú infraštruktúru, konštrukčné riešenie (schému konštrukčného návrhu), architektonické riešenie: výkresy situácie (1:500, resp. 1:750 a samotný objekt v M 1:200), všetky pôdorysy, minimálne 2 rezy, všetky pohľady, vizualizácie navrhovaného objektu, mierkové prehĺbenie vo vybranom detaile projektu. Súčasťou elaborátu DP bude pracovný overovací model (mierka 1:200 resp. podľa dohody s pedagógom), sprievodná správa, prezentačný poster 70x100cm. CD nosič s kompletnou výkresovou dokumentáciou . Diplomová práca bude odovzdaná v dvoch kompletných paré.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ARCH architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.