Dec 16, 2019   11:10 a.m. Albína
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Využitie Big Data pri riadení komplexných procesov priemyselných podnikov
Title of topic in English: Usage of Big Data in the complex processes control in industrial companies
State of topic: approved (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics - MTF
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.
Annotation: Koncept Industry 4.0 obsahuje komponenty, ktorých úlohou je zabezpečiť prepojenie strojov, zariadení, podnikových aplikácií, prípadne celých výrobných liniek. Obsahuje aj nástroje na zber a ukladanie veľkých objemov dát, čo následne prináša nové možnosti na riadenie, využívanie a spravovanie výrobných procesov. Cieľom dizertačnej práce bude návrh analytickej platformy na zber, spracovanie a analýzu veľkého objemu štruktúrovaných a neštruktúrovaných dát na účely riadenia výrobných procesov. Bude sa zaoberať využitím technológií Hadoop a NoSQL ako aj Internetu vecí na dosiahnutie efektívneho využitia Big Data analýz. Navrhovaná analytická platforma bude založená na využití metód a techník z oblasti štatistiky a induktívneho učenia ako napr. neurónových sietí, rozhodovacích stromov, zhlukových analýz a pod. a umožní získavanie nových, potencionálne využiteľných znalostí z dát vhodných pre riadenie komplexných procesov priemyselných podnikov.
Annotation in English: The Industry 4.0 concept includes components that are designed to connect machines, devices, enterprise applications, or entire production lines. It also includes tools for collecting and storing large volumes of data, which brings new possibilities for control, usage and management of production processes. The main topic of dissertation thesis will be proposal of analytic platform to collect, process and analyse big structured and unstructured data sets for process control. Hadoop, NoSQL technologies and Internet of Things will be employed to allow Big Data analyses to be effectively used. Proposed analytic platform, utilising statistical and inductive learning techniques, e.g. neural networks, decision trees, cluster analysis, etc., will provide possibilities for discovering new, potentially useful knowledge from data for complex process control in production companies.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-AAIP Process Automation and Informatization