21. 10. 2019  16:52 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Využitie Big Data pri riadení komplexných procesov priemyselných podnikov
Názov témy anglicky: Usage of Big Data in the complex processes control in industrial companies
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.
Anotácia: Koncept Industry 4.0 obsahuje komponenty, ktorých úlohou je zabezpečiť prepojenie strojov, zariadení, podnikových aplikácií, prípadne celých výrobných liniek. Obsahuje aj nástroje na zber a ukladanie veľkých objemov dát, čo následne prináša nové možnosti na riadenie, využívanie a spravovanie výrobných procesov. Cieľom dizertačnej práce bude návrh analytickej platformy na zber, spracovanie a analýzu veľkého objemu štruktúrovaných a neštruktúrovaných dát na účely riadenia výrobných procesov. Bude sa zaoberať využitím technológií Hadoop a NoSQL ako aj Internetu vecí na dosiahnutie efektívneho využitia Big Data analýz. Navrhovaná analytická platforma bude založená na využití metód a techník z oblasti štatistiky a induktívneho učenia ako napr. neurónových sietí, rozhodovacích stromov, zhlukových analýz a pod. a umožní získavanie nových, potencionálne využiteľných znalostí z dát vhodných pre riadenie komplexných procesov priemyselných podnikov.
Anotácia anglicky: The Industry 4.0 concept includes components that are designed to connect machines, devices, enterprise applications, or entire production lines. It also includes tools for collecting and storing large volumes of data, which brings new possibilities for control, usage and management of production processes. The main topic of dissertation thesis will be proposal of analytic platform to collect, process and analyse big structured and unstructured data sets for process control. Hadoop, NoSQL technologies and Internet of Things will be employed to allow Big Data analyses to be effectively used. Proposed analytic platform, utilising statistical and inductive learning techniques, e.g. neural networks, decision trees, cluster analysis, etc., will provide possibilities for discovering new, potentially useful knowledge from data for complex process control in production companies.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-AAIP automatizácia a informatizácia procesov