24. 10. 2019  6:17 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Návrh využitia spotrebiteľského prístupu LOHAS pre získanie konkurenčnej výhody MSP na Slovensku
Názov témy anglicky: Proposal to use the LOHAS consumer approach to gain competitive advantage for SMEs in Slovakia
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Sablik, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Anotácia: Podľa nového modelu podnikania a zmeny paradigmy manažmentu medzi nové prístupy k vytváraniu konkurenčných výhod v podniku v kontexte so stratégiou udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania (USZP) a konceptom CSV (Creating Shared Value) - tvorba zdieľaných hodnôt (TZH) patrí spotrebiteľský prístup LOHAS. Na základe celosvetových skúseností, celý rad podnikov využíva ako konkurenčnú výhodu prihlásenie sa k USZP a UR na báze hodnôt spotrebiteľov typu LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainability) alebo "životného štýlu zdravia a udržateľnosti". Cieľom dizertačnej práce bude využitie spotrebiteľského prístupu LOHAS ako konkurenčnej výhody stratégie USZP pre MSP na Slovensku.
Anotácia anglicky: Under the new business model and management paradigm shift as a new approach to the creation of competitive advantage in an enterprise in the context of the strategy of sustainable corporate social responsibility (SCSR) and the concept of CSV (Creating Shared Value) - creation of shared values ​​is LOHAS consumer access. Based on global experience, a number of companies used as a competitive advantage to signing up for SCSR and SD values ​​based on the type of consumer LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainability) or "lifestyles of health and sustainability." Objective of the thesis will use LOHAS consumer access as a competitive advantage strategy for SCSR for SMEs in Slovakia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-PMAN priemyselné manažérstvo
D-PPPP personálna práca v priemyselnom podniku