19. 8. 2019  7:28 Lýdia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Zjednotenie princípov zodpovedného investovania vo vzťahu k spoločensky zodpovednému podnikaniu a HCS modelu 3E
Názov témy anglicky: Unification of Responsible Investing Principles in Corporate Social Responsibility and HCS Model 3E
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Sablik, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Anotácia: Zásady zodpovedných investícií vytvorila medzinárodná skupina inštitucionálnych investorov a odzrkadľujú rastúci význam environmentálnych a sociálnych otázok vo vzťahu k podnikaniu, ako aj otázky týkajúce sa dobrej správy vecí verejných v investičnej praxi. V čase, keď na planéte Zem vzrastá geopolitický boj o obmedzené zdroje, a zároveň sa hľadá nový model podnikania, založený na stratégii "výhra-výhra", vyznieva spoločensky zodpovedné investovanie ako jediná udržateľná alternatíva investovania v 21. storočí. Cieľom dizertačnej práce bude rozpracovanie tohto konceptu pre ideálny priemyselný podnik svetovej triedy na základe kritickej systémovej historicko-logickej analýzy a metodológii výrokovej logiky v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním (USZP) a HCS modelom 3E.
Anotácia anglicky: Principles of responsible investment have been created by an international group of institutional investors and reflect the growing importance of environmental and social issues in relation to business, as well as issues relating to good governance in investment practice. At a time when Earth's geopolitical struggle for limited resources is growing, while looking for a new business model based on the "win-win" strategy, social responsibility is emerging as the only sustainable alternative to investing in the 21st century. The aim of the dissertation is to develop this concept for the world class ideal industrial enterprise. The aim of the dissertation is to develop this concept for an ideal world class industrial enterprise based on critical systemic historical logic analysis and methodology of propositional logic in the context of sustainable socially responsible enterprise (SCSR) and HCS model 3EObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-PPPP personálna práca v priemyselnom podniku-- nezadané -- -- nezadané --
D-PMAN priemyselné manažérstvo-- nezadané -- -- nezadané --