26. 5. 2019  8:27 Dušan
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Analýza, návrh a verifikácia inteligentných metód riadenia energetických systémov
Název tématu anglicky: Analysis, design and verification of control intelligent methods for the energy systems
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Anotace: Riešenie problematiky bude zamerané na vývoj, overenie a optimalizáciu nových metód riadenia s orientáciou na oblasť inteligentných energetických systémov (microgrid). Tieto systémy zabezpečujú výrobu a dodávky obnoviteľných energií, ich skladovanie a spotrebu. Cieľ riešenia predmetnej problematiky je zameraný na: • Výber, algoritmizáciu a verifikáciu metód riadenia, ktoré optimalizujú prevádzku microgrid – systémov pri zmenách požiadaviek na spoľahlivosť a funkčnú bezpečnosť. • Návrh metodiky výberu a verifikácie funkcií riadenia microgrid – systémov zohľadní požiadavku na ich implementáciu v prostredí smart grid architectural model (SGAM). Realizácia výsledkov riešenia bude orientovaná na systémy riadenia v reálnom čase na báze technických a programových prostriedkov lokálnych počítačových sietí pri zohľadnení požiadaviek Industry 4.0.
Anotace anglicky: The solution will focus on the development, validation and optimization of new control methods with a focus on the field of intelligent energy systems (microgrid). These systems provide for the production and supply of renewable energies, their storage and consumption. The aim of the problem solution is to: • Selection, algorithmization and verification of control methods that optimize the operation of microgrid systems in changing reliability and functional safety requirements. • Designing a methodology for selecting and verifying the control functions of microgrid systems will take into account the requirement for their implementation in the smart grid architectural model (SGAM). The implementation of the solution results will be oriented to real-time control systems based on technical and program resources of local computer networks, taking into account the requirements of Industry 4.0.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-AAIP automatizácia a informatizácia procesov-- nezadáno -- -- nezadáno --