Oct 20, 2019   4:12 p.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Analýza, návrh a verifikácia inteligentných metód riadenia energetických systémov
Title of topic in English: Analysis, design and verification of control intelligent methods for the energy systems
State of topic: approved (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Annotation: Riešenie problematiky bude zamerané na vývoj, overenie a optimalizáciu nových metód riadenia s orientáciou na oblasť inteligentných energetických systémov (microgrid). Tieto systémy zabezpečujú výrobu a dodávky obnoviteľných energií, ich skladovanie a spotrebu. Cieľ riešenia predmetnej problematiky je zameraný na: • Výber, algoritmizáciu a verifikáciu metód riadenia, ktoré optimalizujú prevádzku microgrid – systémov pri zmenách požiadaviek na spoľahlivosť a funkčnú bezpečnosť. • Návrh metodiky výberu a verifikácie funkcií riadenia microgrid – systémov zohľadní požiadavku na ich implementáciu v prostredí smart grid architectural model (SGAM). Realizácia výsledkov riešenia bude orientovaná na systémy riadenia v reálnom čase na báze technických a programových prostriedkov lokálnych počítačových sietí pri zohľadnení požiadaviek Industry 4.0.
Annotation in English: The solution will focus on the development, validation and optimization of new control methods with a focus on the field of intelligent energy systems (microgrid). These systems provide for the production and supply of renewable energies, their storage and consumption. The aim of the problem solution is to: • Selection, algorithmization and verification of control methods that optimize the operation of microgrid systems in changing reliability and functional safety requirements. • Designing a methodology for selecting and verifying the control functions of microgrid systems will take into account the requirement for their implementation in the smart grid architectural model (SGAM). The implementation of the solution results will be oriented to real-time control systems based on technical and program resources of local computer networks, taking into account the requirements of Industry 4.0.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-AAIP Process Automation and Informatization