21. 10. 2019  23:12 Uršuľa
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Návrh zlepšenia systému manažmentu ľudských zdrojov v spoločnosti MAHLE Behr Senica s.r.o.
Název tématu anglicky: Proposal to improve the human resources management system in company MAHLE Behr Senica s.r.o.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Peter Sakál, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Abstrakt: Ľudské zdroje predstavujú dôležitú súčasť každého podniku. Okrem technológií,techniky, materiálových a energetických zdrojov sa tiež ľudský potenciál považuje za nevyhnutný zdroj potrebný na zabezpečenie efektívneho fungovanie každého podniku. Podstatou personálneho zabezpečenia je, aby si manažéri na všetkých úrovniach riadenia sústredili okolo seba vždy tých najvhodnejších zamestnancov.Zabezpečenie personálu svojím poslaním predstavuje funkciu manažmentu, ktorej prioritnou úlohou je optimalizovať potrebný počet a štruktúru zamestnancov nevyhnutných na efektívny chod podniku. Nestačí však len personál získať v potrebnej štruktúre a množstve a zapracovať, resp.zaškoliť ho na uvažovanú pracovnú pozíciu.Je veľmi dôležité personál udržiavať v aktivite smerujúcej k dosahovaniu požadovaného pracovného výkonu na strane jednej a na druhej strane je dôležité sledovať meniace sa podmienky vo vnútri samotného podniku ako i v jeho okolí a zabezpečiť stabilitu personálu, čo je pre podnik z pohľadu dosahovania jeho cieľov kľúčové.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-PPP personálna práca v priemyselnom podniku

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.