15. 10. 2019  13:11 Terézia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh zlepšenia systému manažmentu ľudských zdrojov v spoločnosti MAHLE Behr Senica s.r.o.
Názov témy anglicky: Proposal to improve the human resources management system in company MAHLE Behr Senica s.r.o.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Peter Sakál, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Abstrakt: Ľudské zdroje predstavujú dôležitú súčasť každého podniku. Okrem technológií,techniky, materiálových a energetických zdrojov sa tiež ľudský potenciál považuje za nevyhnutný zdroj potrebný na zabezpečenie efektívneho fungovanie každého podniku. Podstatou personálneho zabezpečenia je, aby si manažéri na všetkých úrovniach riadenia sústredili okolo seba vždy tých najvhodnejších zamestnancov.Zabezpečenie personálu svojím poslaním predstavuje funkciu manažmentu, ktorej prioritnou úlohou je optimalizovať potrebný počet a štruktúru zamestnancov nevyhnutných na efektívny chod podniku. Nestačí však len personál získať v potrebnej štruktúre a množstve a zapracovať, resp.zaškoliť ho na uvažovanú pracovnú pozíciu.Je veľmi dôležité personál udržiavať v aktivite smerujúcej k dosahovaniu požadovaného pracovného výkonu na strane jednej a na druhej strane je dôležité sledovať meniace sa podmienky vo vnútri samotného podniku ako i v jeho okolí a zabezpečiť stabilitu personálu, čo je pre podnik z pohľadu dosahovania jeho cieľov kľúčové.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPP personálna práca v priemyselnom podniku

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.