Oct 20, 2019   11:45 a.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Návrh modelu riadenia ľudských zdrojov v kontexte s konceptom Industry 4.0
Title of topic in English: Model design of human resource management in the concept of Industry 4.0
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Sablik, CSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Industrial Engineering and Management - MTF
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
Annotation: Zmeny, ktoré vyžaduje implementácia konceptu Industry 4.0. sa bezprostredne dotýkajú nárokov na zamestnancov priemyselných podnikov. Svet Industry 4.0 je založený na vzájomnej priamej komunikácii, spolupráci a zosieťovaní ľudí, strojov, zariadení, logistických systémov. S meniacimi sa požiadavkami na kompetencie zamestnancov je úzko spojená potreba zmeny vo vnímaní riadenia ľudských zdrojov ako celku. V DizP má byť spracovaný pohľad, východiská a faktory implementácie konceptu Industry 4.0 z pohľadu riadenia ľudských zdrojov v teoretickej rovine. Analytická časť práce má byť orientovaná na skúmanie podmienok a dopadov zmien súvisiacich s implementáciou Industry 4.0 na kompetencie zamestnancov, ich súčasnú úroveň, východiská a možnosti ich rozvoja. DizP má vyústiť do návrhu modelu riadenia ľudských zdrojov, s dôrazom na tvorbu „nových„ kompetenčných modelov. Zmena v ponímaní zmien v kompetenciách zamestnancov by mala obsiahnuť potrebu využitia a spracovávania množstva doteraz nezachytiteľných informácií na podstatne rýchlejšie a správnejšie rozhodovanie. Možno predpokladať, že úzke prepojenie produktov, zariadení, ľudí zvyšuje efektívnosť výrobných strojov a zariadení, znižuje náklady a šetrí zdroje. Inteligentné sledovanie a transparentné procesy poskytujú spoločnostiam neustály prehľad, ktorý im umožní pružne a rýchlo reagovať na zmeny na trhoch. Možno očakávať zvýšenú potrebu kompetencií týkajúcich sa kognitívnych zručností, teda spôsobu práce s informáciami, schopnosti prepojiť ich medzi sebou a vyvodiť z nich závery. Svet, v ktorom sa dnes nachádzame, je veľmi komplexný a neustále zmeny len zvýrazňujú potrebu sústredenia sa na túto skupinu kompetencií. Zmeny v riadení ľudských zdrojov, ktoré Industry 4.0 prinesie budú v DizP popísané, štrukturované a spracované do modelu riadenia ľudských zdrojov.
Annotation in English: Changes that require implementation of concept Industry 4.0 directly affect the claims on employees of industrial enterprises. World of Industry 4.0 is based on mutual direct communication, cooperation and networking of people, machines, equipment, logistics systems. Changing requirements for competences of employees are closely associated to the need for change in the perception of human resource management as a whole. In dissertation thesis should be processed a view, backgrounds and factors of the implementation of the concept of Industry 4.0 from the view of human resource management on the theoretical basement. The analytical part of the thesis should be focused on studying the impacts and changes relating to the implementation of Industry 4.0 on the competence of employees, their current level, background and possibilities of their development. Thesis should result into a design of model of human resource management, with emphasis on creating "new" competency models. Change in the perception of changes in the competences of employees should cover the need for the use and processing of previously undetectable quantities of information to a much faster and more correct decisions. It may be assumed, that the close link of products, equipment and people increases the efficiency of production machinery and equipment, reduces costs and saves resources. Intelligent surveillance and transparent processes provide to companies a continuous overview that allows them to quickly and flexibly respond to changes in markets. Can be expected an increased need for competence related on cognitive skills, which means working with information, the ability to link them to each other and draw the conclusions. The world in which we take part in today is a very complex and constantly changes highlight the need of focusing on this group of competences. Changes in the human resource management which will bring Industry 4.0 will be described in dissertation thesis, structured and processed into a model of human resource management.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-PPPP Personnel Policy in Industrial Plant
D-PMAN Industrial Management