14. 10. 2019  15:06 Boris
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Návrh modelu riadenia ľudských zdrojov v kontexte s konceptom Industry 4.0
Názov témy anglicky: Model design of human resource management in the concept of Industry 4.0
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Sablik, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
Anotácia: Zmeny, ktoré vyžaduje implementácia konceptu Industry 4.0. sa bezprostredne dotýkajú nárokov na zamestnancov priemyselných podnikov. Svet Industry 4.0 je založený na vzájomnej priamej komunikácii, spolupráci a zosieťovaní ľudí, strojov, zariadení, logistických systémov. S meniacimi sa požiadavkami na kompetencie zamestnancov je úzko spojená potreba zmeny vo vnímaní riadenia ľudských zdrojov ako celku. V DizP má byť spracovaný pohľad, východiská a faktory implementácie konceptu Industry 4.0 z pohľadu riadenia ľudských zdrojov v teoretickej rovine. Analytická časť práce má byť orientovaná na skúmanie podmienok a dopadov zmien súvisiacich s implementáciou Industry 4.0 na kompetencie zamestnancov, ich súčasnú úroveň, východiská a možnosti ich rozvoja. DizP má vyústiť do návrhu modelu riadenia ľudských zdrojov, s dôrazom na tvorbu „nových„ kompetenčných modelov. Zmena v ponímaní zmien v kompetenciách zamestnancov by mala obsiahnuť potrebu využitia a spracovávania množstva doteraz nezachytiteľných informácií na podstatne rýchlejšie a správnejšie rozhodovanie. Možno predpokladať, že úzke prepojenie produktov, zariadení, ľudí zvyšuje efektívnosť výrobných strojov a zariadení, znižuje náklady a šetrí zdroje. Inteligentné sledovanie a transparentné procesy poskytujú spoločnostiam neustály prehľad, ktorý im umožní pružne a rýchlo reagovať na zmeny na trhoch. Možno očakávať zvýšenú potrebu kompetencií týkajúcich sa kognitívnych zručností, teda spôsobu práce s informáciami, schopnosti prepojiť ich medzi sebou a vyvodiť z nich závery. Svet, v ktorom sa dnes nachádzame, je veľmi komplexný a neustále zmeny len zvýrazňujú potrebu sústredenia sa na túto skupinu kompetencií. Zmeny v riadení ľudských zdrojov, ktoré Industry 4.0 prinesie budú v DizP popísané, štrukturované a spracované do modelu riadenia ľudských zdrojov.
Anotácia anglicky: Changes that require implementation of concept Industry 4.0 directly affect the claims on employees of industrial enterprises. World of Industry 4.0 is based on mutual direct communication, cooperation and networking of people, machines, equipment, logistics systems. Changing requirements for competences of employees are closely associated to the need for change in the perception of human resource management as a whole. In dissertation thesis should be processed a view, backgrounds and factors of the implementation of the concept of Industry 4.0 from the view of human resource management on the theoretical basement. The analytical part of the thesis should be focused on studying the impacts and changes relating to the implementation of Industry 4.0 on the competence of employees, their current level, background and possibilities of their development. Thesis should result into a design of model of human resource management, with emphasis on creating "new" competency models. Change in the perception of changes in the competences of employees should cover the need for the use and processing of previously undetectable quantities of information to a much faster and more correct decisions. It may be assumed, that the close link of products, equipment and people increases the efficiency of production machinery and equipment, reduces costs and saves resources. Intelligent surveillance and transparent processes provide to companies a continuous overview that allows them to quickly and flexibly respond to changes in markets. Can be expected an increased need for competence related on cognitive skills, which means working with information, the ability to link them to each other and draw the conclusions. The world in which we take part in today is a very complex and constantly changes highlight the need of focusing on this group of competences. Changes in the human resource management which will bring Industry 4.0 will be described in dissertation thesis, structured and processed into a model of human resource management.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-PPPP personálna práca v priemyselnom podniku
D-PMAN priemyselné manažérstvo