Oct 20, 2019   5:05 p.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Mikroštruktúra, fázové zloženie a korózna odolnosť progresívnych zliatin typu Al-TM (TM=prechodný kov)
Title of topic in English: Microstructure, phase constitution and corrosion performance of advanced Al-TM alloys (TM = transition metal)
State of topic: approved (prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Mgr. Marián Palcut, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Materials - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Mgr. Marián Palcut, PhD.
Annotation: Dizertačná práca bude zameraná na štúdium mikroštruktúry, fázového zloženia a koróznej odolnosti nových zliatin na báze hliníka. Zmeriame sa na zliatiny typu Al-TM, kde TM predstavuje jeden alebo viacero prechodných kovov. Práca pozostáva z viacerých etáp: 1) návrh a príprava nových zliatin hliník – prechodný kov 2) predikcia fázových rovnováh pomocou metódy CALPHAD, 3) experimentálne stanovenie fázových premien pomocou DSC/DTA 4) štúdium koróznej odolnosti pripravených zliatin vo vodných roztokoch solí, kyselín a/alebo zásad elektrochemickými metódami. Cieľom práce je identifikácia nových, korózne odolných zliatin na báze hliníka. Ďalej ide o objasnenie vzťahu medzi mikroštruktúrou a fázovým zložením zliatin a ich chemickou a mechanickou odolnosťou. Dizertačná práca bude riešená v rámci projektu APVV-15-0049 Rozvoj poznatkovej bázy v oblasti pokročilých kovových materiálov s využitím moderných teoretických, experimentálnych a technologických postupov.
Annotation in English: This PhD project shall be focused on the microstructure, phase constitution and corrosion resistance study of novel aluminum alloys. We shall investigate the Al-TM alloys where TM stands for one or several transition metals. The work will consist of the following stages: 1) design and preparation of new Al-TM alloys, 2) phase equilibrium predictions using the CALPHAD method, 3) experimental determination of phase transitions by DSC/DTA, 4) electrochemical corrosion resistance study of the prepared alloys in aqueous solutions of salts, acids and/or bases. The aim of this thesis is to identify novel, corrosion-resistant alloys based on aluminum. It also aims to describe the relationship between the microstructure and phase constitution of the alloys and their chemical and mechanical resistance. The dissertation will be a part of the project APVV-15-0049 Development of the knowledge base in the field of advanced metallic materials using modern theoretical, experimental and technological approaches.
Further information: Od študenta sa vyžaduje vlastná iniciatíva, experimentálna zručnosť, ochota učiť sa a dobrá znalosť anglického jazyka.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-PMMD Advanced Materials and Material Design