15. 10. 2019  13:23 Terézia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Mikroštruktúra, fázové zloženie a korózna odolnosť progresívnych zliatin typu Al-TM (TM=prechodný kov)
Názov témy anglicky: Microstructure, phase constitution and corrosion performance of advanced Al-TM alloys (TM = transition metal)
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Mgr. Marián Palcut, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav materiálov - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Mgr. Marián Palcut, PhD.
Anotácia: Dizertačná práca bude zameraná na štúdium mikroštruktúry, fázového zloženia a koróznej odolnosti nových zliatin na báze hliníka. Zmeriame sa na zliatiny typu Al-TM, kde TM predstavuje jeden alebo viacero prechodných kovov. Práca pozostáva z viacerých etáp: 1) návrh a príprava nových zliatin hliník – prechodný kov 2) predikcia fázových rovnováh pomocou metódy CALPHAD, 3) experimentálne stanovenie fázových premien pomocou DSC/DTA 4) štúdium koróznej odolnosti pripravených zliatin vo vodných roztokoch solí, kyselín a/alebo zásad elektrochemickými metódami. Cieľom práce je identifikácia nových, korózne odolných zliatin na báze hliníka. Ďalej ide o objasnenie vzťahu medzi mikroštruktúrou a fázovým zložením zliatin a ich chemickou a mechanickou odolnosťou. Dizertačná práca bude riešená v rámci projektu APVV-15-0049 Rozvoj poznatkovej bázy v oblasti pokročilých kovových materiálov s využitím moderných teoretických, experimentálnych a technologických postupov.
Anotácia anglicky: This PhD project shall be focused on the microstructure, phase constitution and corrosion resistance study of novel aluminum alloys. We shall investigate the Al-TM alloys where TM stands for one or several transition metals. The work will consist of the following stages: 1) design and preparation of new Al-TM alloys, 2) phase equilibrium predictions using the CALPHAD method, 3) experimental determination of phase transitions by DSC/DTA, 4) electrochemical corrosion resistance study of the prepared alloys in aqueous solutions of salts, acids and/or bases. The aim of this thesis is to identify novel, corrosion-resistant alloys based on aluminum. It also aims to describe the relationship between the microstructure and phase constitution of the alloys and their chemical and mechanical resistance. The dissertation will be a part of the project APVV-15-0049 Development of the knowledge base in the field of advanced metallic materials using modern theoretical, experimental and technological approaches.
Ďalšie informácie: Od študenta sa vyžaduje vlastná iniciatíva, experimentálna zručnosť, ochota učiť sa a dobrá znalosť anglického jazyka.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-PMMD progresívne materiály a materiálový dizajn