17. 10. 2019  14:58 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Mikroštruktúra, fázové zloženie a korózna odolnosť nových zliatin pre bezolovnaté spájkovanie
Názov témy anglicky: Microstructure, phase constitution and corrosion behavior of novel alloys for lead-free soldering
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Mgr. Marián Palcut, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav materiálov - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Mgr. Marián Palcut, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na štúdium koróznej odolnosti a mechanických vlastností nových zliatin pre bezolovnaté spájkovanie. Práca pozostáva z viacerých etáp: 1) návrh a príprava nových zliatin - spájok a nanospájok - vhodných pre nízkoteplotné a/alebo vysokoteplotné aplikácie, 2) predikcia fázových rovnováh a stanovenie fázových premien pomocou metód CALPHAD a DSC/DTA. 3) štúdium mechanických vlastností spojov 4) štúdium koróznej odolnosti spojov vo vodných prostrediach 5) preskúmanie chemických reakcií vznikajúcich na rozhraní spájka-substrát za zvýšenej teploty a vlhkosti prostredia. Cieľom práce je identifikácia nových bezolovnatých zliatin a systémov pre spájkovanie. Ďalej ide o objasnenie vzťahu medzi mikroštruktúrou a fázovým zložením zliatin a ich chemickou a mechanickou odolnosťou.
Anotácia anglicky: This project aims at studying the corrosion resistance and reliability of new environmentally friendly solder alloys. The project consists of several stages: 1. Identification and synthesis of new alloys – solders and nanosolders – for low and high temperature applications. 2. Phase diagram calculations and phase transition predictions using CALPHAD approach and experimental verification by DTA/DSC. 3. Mechanical properties of solder joints. 4. Corrosion stability of alloys in aqueous electrolytes. 5. Kinetics of intermetallic compound formation at the solder – substrate interface. The project goal is to identify new promising alloy compositions for lead free soldering. Furthermore, the complex relationship between the alloy microstructure and phase constitution and their chemical and mechanical properties will be investigated.
Ďalšie informácie: Od študenta sa vyžaduje vlastná iniciatíva, experimentálna zručnosť, ochota učiť sa a dobrá znalosť anglického jazyka.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-PMMD progresívne materiály a materiálový dizajn