17. 10. 2019  15:02 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Zmáčavosť a interakcia špeciálnych zliatin pri ohreve elektrónovým lúčom
Názov témy anglicky: Wettability and interaction of special alloys at heating with electron beam
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.
Anotácia: Cieľom práce je zistiť zmáčavosť nových vývojových zliatin legovaných aktívnymi kovmi ako je napr. Zr, Ti, Mg, La, In, Ga a pod. na podložkách z keramických a kovových materiálov. Ohrev bude realizovaný elektrónovým lúčom vo vákuu. Ide o základný výskum. Možná aplikačná oblasť v budúcnosti: automobilový a elektronický priemysel. Téma práce súvisí s riešením projektu VEGA a APVV.
Anotácia anglicky: The aim of work was to determine the wettability of the new developed alloys alloyed with active metals as for example Zr, Ti, Mg, La, In, Ga etc. on the substrates of ceramic and metallic materials. Heating will be realised with electron beam in vacuum. The fundamental research will be thus concerned. Possible application fields in the future: automotive and electronic industries. The topic of work is related to solution of an VEGA and APVV project.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-STAM strojárske technológie a materiály