14. 10. 2019  3:11 Boris
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Zmáčavosť a interakcia vývojových spájok pri ohreve laserovým lúčom
Názov témy anglicky: Wettability and interaction of developed solders at heating with laser beam
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.
Anotácia: Cieľ: vývoj nového zloženia spájkovacej zliatiny na beztavivové spájkovanie pomocou laserového lúča. Zisťovať sa bude zmáčavosť navrhnutej spájky na kovových a keramických materiálov. Vznik spoja a interakcia na rozhraní sa bude posudzovať na metalografickom výbruse spájkovaného spoja. Práca má charakter základného výskumu. Možná aplikačná oblasť v budúcnosti: automobilový a elektronický priemysel. Téma práce súvisí s riešením projektu APVV.
Anotácia anglicky: The aim: development of soldering alloy of new composition for fluxless soldering by use of laser beam. Wettability of the new-developed solder will be studied on the metallic and ceramic materials. Joint formation and the interaction on the bond boundary will be assessed on a metallographical cross section of soldered joint. This work shows characteristics of fundamentals research. Possible application fields in the future: automotive and electronic industries. The topic of work is related to solution of an APVV project.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-STAM strojárske technológie a materiály