18. 10. 2019  23:14 Lukáš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Koordinácia integrovaných manažérskych systémov prostredníctvom bezškálových sietí a sietí Malého sveta
Názov témy anglicky: Coordination of Integrated Management Systems by means of Scale-free Networks and Small World Networks
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Sablik, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Alena Pauliková, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Alena Pauliková, PhD.
Anotácia: Predmetom dizertačnej práce je vypracovať komplexný prehľad používaný v globálnom svetovom meradle a následnú koordináciu jednotlivých oblastí systémov manažérstva ako súčasť komplexnej integrácie pre priemyselné prevádzky zahrňujúcu systémy manažérstva kvality, environmentu, BOZP, energetiky, informačnej bezpečnosti, dopravy, spoločenskej zodpovednosti, plynulého podnikania a ďalších. Súbor vybraných oblastí bude zahŕňať súvislosti organizácie s priemyselnými prevádzkami, požiadavky kľúčových zákazníkov, vodcovstvo, plánovanie, podporu prevádzky, samotnú prevádzku, hodnotenie výkonnosti prevádzky a zlepšovanie. Koordinácia bude vykonaná použitím hierarchických organizačných diagramov a finálne vizualizovaná pomocou sietí Malého sveta - Small World Networks a bezškálových sietí.
Anotácia anglicky: The aim of this dissertation thesis is to develop a complex overview in world-wide and subsequent coordination of individual areas of management systems as part of a complex integration for industrial operational plants including management systems for quality (QMS), environment (EMS), OSH, energy (EnMS), information security, road traffic safety (RTS), social responsibility, business continuity and others. The completion of selected areas will include the context of the organization with industrial operations, key customer requirements, leadership, planning, operational support, operation, performance evaluation, and improvement. Coordination will be performed using hierarchical organizational diagrams and finally visualized using Small World Networks and Scale-free Network.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-PMAN priemyselné manažérstvo