15. 10. 2019  13:34 Terézia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Zavedenie systému manažérstva kvality vysokoškolského vzdelávania na MtF STU v Trnave
Názov témy anglicky: Implementation of Higher Education Quality Management System at MtF STU in Trnava
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Sablik, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Alena Pauliková, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Alena Pauliková, PhD.
Anotácia: Predmetom dizertačnej práce bude vypracovať a zaviesť systém manažérstva vysokoškolského vzdelávania na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave zohľadňujúc procesný prístup, rozhodnutia založené na faktoch a uvažovaní o riziku s ohľadom na aktuálne normatívne spracované systémy manažérstva a audítovania. Súčasťou bude spracovanie a koordinovanie inštitucionálnych a legislatívnych dokumentov pre neustále zlepšovanie vysokoškolského vzdelávania.
Anotácia anglicky: The subject of the dissertation will elaborate and introduce a system of higher education management at the Faculty of Material Technology of STU in Trnava, taking into account the process approach, the decision based on the facts and the risk considerations with regard to the current standardized managerial and auditing systems. It will include the processing and coordination of institutional and legislative documents for the continuous improvement of higher education.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-PMAN priemyselné manažérstvo