22. 9. 2019  7:43 Móric
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav architektúry obytných budov (FA)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Dream Tower, Praha, Nové Butovice
Název tématu anglicky: Dream Tower, Praha, Nové Butovice
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. arch. Ľubomír Závodný
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantující pracoviště: Ústav architektúry obytných budov (FA)
Max. počet studentů: 3
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. arch. Ľubomír Závodný
Abstrakt: Diplomový projekt rieši ”Dream Tower, hybridný výškový dom, Praha Butovice”, ktorý je súčasne zadaním študentskej medzinárodnej súťaže Xella. Jedná sa o návrh 100 metrov vysokého domu, ktorý bude výškovou a významovou dominantou dominantou rodiaceho sa „umeleckého“ pešieho bulváru s atraktívnou a kráčajúcou sochou Trifota od kontroverzného výtvarníka a sochára Davida Černého. Vežový dom má ambíciu stať sa významnou a výškovou dominantou nového mestského centra juhozápadnej Prahy 13 – Nových Butovíc. Výškový objekt funkčne združuje okrem parkovacích miest a technológie v suteréne najmä priestory galérie, malé obchodné prevádzky v parteri a vo výškovej časti administratívu, bytové resp. appartmánové bývanie a v najvyššej polohe reštauráciu. Stavebný program je stanovený v zmysle zadávacích súťažných podmienok Xella 2019 a pozostáva z max.30 nadzemných a max. 4-och podzemných podlaží. Odporúčaný je max. počet kancelárskych podlaží 15. Priestory pre bývanie (cohousing) majú byť umiestnené na 10-tich podlažiach. Na najvyššom podlaží bude umiestnená vyhliadková reštaurácia. Viacpodlažný parter bude napojený na verejný priestor pešej zóny smerujúcej k Slnečnému námestiu a bude napojený na vestibul metra. Variantne viacpodlažný parter bude obsahovať okrem obchodných prevádzok najmä multifunkčný výstavný priestor pre fotografickú galériu s možnosťou usporadúvania spoločenských podujatí a akcií. Obsah elaborátu diplomovej práce bude spracovaný v súlade s požiadavkami na obsahovú dokumentáciu v rozsahu architektonickej štúdie. Grafická časť DP bude obsahovať: základný koncept a filozofiu architektonického návrhu, vývojové kresby (ručné skice), funkčno – prevádzkové schémy, fotodokumentáciu riešeného územia „schwarzemape“, zdokumentovanie vzťahu navrhovaného objektu k širšiemu priestorovému kontextu mesta Bratislava, princípy napojenia objektu na dopravnú infraštruktúru, konštrukčné riešenie (schému konštrukčného návrhu), architektonické riešenie: výkresy situácie (1:500, resp.1:750 a samotný objekt v M1:200), všetky pôdorysy, minimálne 2 rezy, všetky pohľady, vizualizácie navrhovaného objektu, mierkové prehĺbenie vo vybranom detaile projektu. Okrem uvedeného obsahu elaborátu môže byť projekt dokumentovaný koncepčnými schémami a analýzami podľa povahy zadania. V elaboráte DP je možné dokumentovať (vzhľadom na charakter zadania) aj výsledky ATIII (urbanistický návrh). Súčasťou elaborátu DP bude pracovný overovací model (merítko 1:200 resp. podľa dohody s pedagógom), sprievodná správa, prezentačný poster 70x100cm, CD nosič s kompletnou výkresovou dokumentáciou. Diplomová práca bude odovzdaná v dvoch kompletných vyhotoveniach.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-ARCH architektúra-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.