17. 9. 2019  10:19 Olympia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav architektúry obytných budov (FA)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Dream Tower, Praha, Nové Butovice
Názov témy anglicky: Dream Tower, Praha, Nové Butovice
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. arch. Ľubomír Závodný
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav architektúry obytných budov - FA
Max. počet študentov: 3
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. arch. Ľubomír Závodný
Abstrakt: Diplomový projekt rieši ”Dream Tower, hybridný výškový dom, Praha Butovice”, ktorý je súčasne zadaním študentskej medzinárodnej súťaže Xella. Jedná sa o návrh 100 metrov vysokého domu, ktorý bude výškovou a významovou dominantou dominantou rodiaceho sa „umeleckého“ pešieho bulváru s atraktívnou a kráčajúcou sochou Trifota od kontroverzného výtvarníka a sochára Davida Černého. Vežový dom má ambíciu stať sa významnou a výškovou dominantou nového mestského centra juhozápadnej Prahy 13 – Nových Butovíc. Výškový objekt funkčne združuje okrem parkovacích miest a technológie v suteréne najmä priestory galérie, malé obchodné prevádzky v parteri a vo výškovej časti administratívu, bytové resp. appartmánové bývanie a v najvyššej polohe reštauráciu. Stavebný program je stanovený v zmysle zadávacích súťažných podmienok Xella 2019 a pozostáva z max.30 nadzemných a max. 4-och podzemných podlaží. Odporúčaný je max. počet kancelárskych podlaží 15. Priestory pre bývanie (cohousing) majú byť umiestnené na 10-tich podlažiach. Na najvyššom podlaží bude umiestnená vyhliadková reštaurácia. Viacpodlažný parter bude napojený na verejný priestor pešej zóny smerujúcej k Slnečnému námestiu a bude napojený na vestibul metra. Variantne viacpodlažný parter bude obsahovať okrem obchodných prevádzok najmä multifunkčný výstavný priestor pre fotografickú galériu s možnosťou usporadúvania spoločenských podujatí a akcií. Obsah elaborátu diplomovej práce bude spracovaný v súlade s požiadavkami na obsahovú dokumentáciu v rozsahu architektonickej štúdie. Grafická časť DP bude obsahovať: základný koncept a filozofiu architektonického návrhu, vývojové kresby (ručné skice), funkčno – prevádzkové schémy, fotodokumentáciu riešeného územia „schwarzemape“, zdokumentovanie vzťahu navrhovaného objektu k širšiemu priestorovému kontextu mesta Bratislava, princípy napojenia objektu na dopravnú infraštruktúru, konštrukčné riešenie (schému konštrukčného návrhu), architektonické riešenie: výkresy situácie (1:500, resp.1:750 a samotný objekt v M1:200), všetky pôdorysy, minimálne 2 rezy, všetky pohľady, vizualizácie navrhovaného objektu, mierkové prehĺbenie vo vybranom detaile projektu. Okrem uvedeného obsahu elaborátu môže byť projekt dokumentovaný koncepčnými schémami a analýzami podľa povahy zadania. V elaboráte DP je možné dokumentovať (vzhľadom na charakter zadania) aj výsledky ATIII (urbanistický návrh). Súčasťou elaborátu DP bude pracovný overovací model (merítko 1:200 resp. podľa dohody s pedagógom), sprievodná správa, prezentačný poster 70x100cm, CD nosič s kompletnou výkresovou dokumentáciou. Diplomová práca bude odovzdaná v dvoch kompletných vyhotoveniach.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-ARCH architektúra-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.