Oct 20, 2019   2:46 p.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Dream Tower, Praha, Nové Butovice
Title of topic in English: Dream Tower, Praha, Nové Butovice
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. arch. Ľubomír Závodný
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: The Institute of Architecture of Residential Buildings - FA
Max. no. of students: 3
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. arch. Ľubomír Závodný
Summary: Diplomový projekt rieši ”Dream Tower, hybridný výškový dom, Praha Butovice”, ktorý je súčasne zadaním študentskej medzinárodnej súťaže Xella. Jedná sa o návrh 100 metrov vysokého domu, ktorý bude výškovou a významovou dominantou dominantou rodiaceho sa „umeleckého“ pešieho bulváru s atraktívnou a kráčajúcou sochou Trifota od kontroverzného výtvarníka a sochára Davida Černého. Vežový dom má ambíciu stať sa významnou a výškovou dominantou nového mestského centra juhozápadnej Prahy 13 – Nových Butovíc. Výškový objekt funkčne združuje okrem parkovacích miest a technológie v suteréne najmä priestory galérie, malé obchodné prevádzky v parteri a vo výškovej časti administratívu, bytové resp. appartmánové bývanie a v najvyššej polohe reštauráciu. Stavebný program je stanovený v zmysle zadávacích súťažných podmienok Xella 2019 a pozostáva z max.30 nadzemných a max. 4-och podzemných podlaží. Odporúčaný je max. počet kancelárskych podlaží 15. Priestory pre bývanie (cohousing) majú byť umiestnené na 10-tich podlažiach. Na najvyššom podlaží bude umiestnená vyhliadková reštaurácia. Viacpodlažný parter bude napojený na verejný priestor pešej zóny smerujúcej k Slnečnému námestiu a bude napojený na vestibul metra. Variantne viacpodlažný parter bude obsahovať okrem obchodných prevádzok najmä multifunkčný výstavný priestor pre fotografickú galériu s možnosťou usporadúvania spoločenských podujatí a akcií. Obsah elaborátu diplomovej práce bude spracovaný v súlade s požiadavkami na obsahovú dokumentáciu v rozsahu architektonickej štúdie. Grafická časť DP bude obsahovať: základný koncept a filozofiu architektonického návrhu, vývojové kresby (ručné skice), funkčno – prevádzkové schémy, fotodokumentáciu riešeného územia „schwarzemape“, zdokumentovanie vzťahu navrhovaného objektu k širšiemu priestorovému kontextu mesta Bratislava, princípy napojenia objektu na dopravnú infraštruktúru, konštrukčné riešenie (schému konštrukčného návrhu), architektonické riešenie: výkresy situácie (1:500, resp.1:750 a samotný objekt v M1:200), všetky pôdorysy, minimálne 2 rezy, všetky pohľady, vizualizácie navrhovaného objektu, mierkové prehĺbenie vo vybranom detaile projektu. Okrem uvedeného obsahu elaborátu môže byť projekt dokumentovaný koncepčnými schémami a analýzami podľa povahy zadania. V elaboráte DP je možné dokumentovať (vzhľadom na charakter zadania) aj výsledky ATIII (urbanistický návrh). Súčasťou elaborátu DP bude pracovný overovací model (merítko 1:200 resp. podľa dohody s pedagógom), sprievodná správa, prezentačný poster 70x100cm, CD nosič s kompletnou výkresovou dokumentáciou. Diplomová práca bude odovzdaná v dvoch kompletných vyhotoveniach.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-ARCH Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.