15. 9. 2019  8:08 Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Polyfunkčný obytný komplex, Bratislava – Petržalka
Názov témy anglicky: Multifinctional Residential Complex, Bratislava - Petrzalka
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. arch. Ľubomír Závodný
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav architektúry obytných budov - FA
Max. počet študentov: 3
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. arch. Ľubomír Závodný
Abstrakt: Diplomový projekt rieši ”Polyfunkčný obytný komplex”, ktorý je integrálnou súčasťou novovznikajúceho centra na Pajštúnskej ulici v mestskej časti Bratislava – Petržalka. Úlohou zadania urbanisticko– architektonickej štúdie je integrácia nových mestotvorných funkcií a bývania. Polyfunkčný obytný komplex nadväzuje na novovznikajúcu centrálnu rozvojovú os Petržalky v tangenciálnej polohe k prírodnému prvku Chorvátskeho ramena, k budúcej trase električky a na druhej strane k zástavbe panelových bytových domov a Kostola Svätej rodiny. Objemový koncept bytového komplexu má svojim usporiadaním preukázať a prehodnotiť súčasné priestorové, prevádzkové a výškové vzťahy v prostredí a vytvárať inovatívne názory na bývanie v mestskej štruktúre vo vzťahu k novovznikajúcej rozvojovej osi a novému ťažiskovému priestoru Petržalky. Integrálnou súčasťou vonkajšieho i vnútorného obytného prostredia budú komunitné, spoločenské, kultúrne a iné funkcie saturujúce potreby obyvateľstva. Vonkajšie obytné prostredie bude predstavovať funkčne diferencovaný priestor a funkčne zónovanú verejnú zeleň, ktorá je charakteristická pre túto mestskú časť Úlohou zadania je rovnako preukázať v návrhu riešenie vzájomných vzťahov hromadnej a individuálnej dopravy, cyklistickej dopravy a pešieho pohybu a ponúknuť názor na ich vzájomnú koordináciu. Polyfunkčný komplex pozostáva z líniových bytových domov s dokladovaním variantných dispozičných riešení. Obsah elaborátu diplomovej práce bude spracovaný v súlade s požiadavkami na obsahovú dokumentáciu v rozsahu architektonickej štúdie. Grafická časť DP bude obsahovať: základný koncept a filozofiu architektonického návrhu, vývojové kresby (ručné skice), funkčno – prevádzkové schémy, fotodokumentáciu riešeného územia „schwarzemape“, zdokumentovanie vzťahu navrhovaného objektu k širšiemu priestorovému kontextu mesta Bratislava, princípy napojenia objektu na dopravnú infraštruktúru, konštrukčné riešenie (schému konštrukčného návrhu), architektonické riešenie: výkresy situácie (1:500, resp.1:750 a samotný objekt v M1:200), všetky pôdorysy, minimálne 2 rezy, všetky pohľady, vizualizácie navrhovaného objektu, mierkové prehĺbenie vo vybranom detaile projektu. Okrem uvedeného obsahu elaborátu môže byť projekt dokumentovaný koncepčnými schémami a analýzami podľa povahy zadania. V elaboráte DP je možné dokumentovať (vzhľadom na charakter zadania) aj výsledky ATIII (urbanistický návrh). Súčasťou elaborátu DP bude pracovný overovací model (merítko 1:200 resp. podľa dohody s pedagógom), sprievodná správa, prezentačný poster 70x100cm, CD nosič s kompletnou výkresovou dokumentáciou. Diplomová práca bude odovzdaná v dvoch kompletných vyhotoveniach.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-ARCH architektúra-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.