20. 9. 2019  22:15 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Raspberry Pi ako dátový prezentačný systém
Názov témy anglicky: Raspberry Pi as a data presentation system
Stav témy: schválené (doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. René Harťanský, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. René Harťanský, PhD.
Abstrakt: V mnohých priemyselných aplikáciách je potrebné vykonať zber dát, uchovať ich a vhodným spôsobom prezentovať. Veľmi žiadanými riešeniami sú prezentácie pomocou www rozhrania alebo pomocou SNMP "trapov". Úlohou riešiteľa bude pomocou mikropočítača Raspberry Pi zbierať dáta o teplote viacerých objektov dáta uchovávať a prezentovať pomocou html stránky. Úlohy: 1. Oboznámte sa s mikropočítačom Raspberry Pi, jeho portami a možnosťami zberu digitálnych údajov. 2. Oboznámte sa s princípom fungovania zbernice "One wire" a "I2C". 3. Oboznámte sa s možnosťami databázového servera "MySQL". 4. Oboznámte sa s činnosťou www servera "Apache". 5. Pomocou "One wire" snímačov teploty vykonajte nepretržité snímanie dáta a ich ukladanie do databázy. 6. použite vhodný prostriedok (resp. vytvorte skript), ktorý bude v zadaných časových intervaloch prezentovať dáta z databázy vo forme grafu. 7. Vytvorte technickú dokumentáciu a príručku k obsluhe.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-ET elektrotechnika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.