Oct 20, 2019   2:39 a.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Návrh konceptu metodiky tvorby udržateľnej odmeny za vykonanú prácu v priemyselných podnikoch
Title of topic in English: Proposal of the concept of the method of creating sustainable remuneration for work done in industrial enterprises
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Sablik, CSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Industrial Engineering and Management - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Annotation: Stručný obsah analytickej a návrhovej časti dizertácie: A - prvá zložka mzdy - vychádza z objektívneho vedeckého posúdenia príslušnej práce a vytvorenia vedecky zdôvodnených TKK (za rovnakú prácu na celej planéte rovnaká mzda - i v EÚ, SR - Gábor Steingart, Ivan Haluška, Peter Sakál - TUZH); B - druhá zložka mzdy - % podiel na vytvorenej pridanej hodnote vo firmách - Porter, Kramer, Sakál, Haluška, Macron, ICA Svidník, tripartita v októbri 2017; C - tretia zložka mzdy - dividendy zo zisku (majorita, minorita) - kupónová privatizácia v postsocialistických krajinách dávala zákonnú možnosť účasti zamestnancov na držaní akcii, vieme ako to dopadlo (Milan Krajniak, súčasný kandidát na prezidenta SR - Banda zlodejov) - Peter Sakál - generálny riaditeľ PVT ZAM, a.s., ktorá vznikla na sprivatizovanie PVT, a.s. . FNM SR rozhodol o priamom predaji vopred vybratému záujemcovi FININVEST, s.r.o., ktorá PVT, a.s. vytunelovala...; Ivan Haluška vo svojom Manifeste humanistickej ekonomiky v súčasnosti navrhuje postupný niekoľkogeneračný odpredaj/nákup akcii existujúcich firiem do rúk zamestnancov, čo je v dnešnej dobe podľa mňa utópia...
Annotation in English: The brief content of the analytical and design part of the dissertation: A - the first component of wages - is based on an objective scientific assessment of the work concerned and the creation of science-based TKKs (for the same work on the planet the same wage - also in the EU, Slovakia - Gábor Steingart, Ivan Haluška, Peter Sakal - TUZH); B - second wage component -% share of added value added in companies - Porter, Kramer, Sakal, Haluška, Macron, ICA Svidnik, tripartite in October 2017; C - third wage component - dividends from profit (majority, minority) - voucher privatization in post-socialist countries gave the legal right to participate in the holding of the stock, we know how it happened (Milan Krajniak, the current candidate for president of the SR - Banda of Thieves) - Peter Sakal - PVT ZAM, a. s general manager, who came to privatize PVT, a.s. . The FNM SR decided to sell directly to the selected candidate FININVEST, s.r.o., which PVT, a.s. siphoned ...; Ivan Haluška in his Manifesto humanist economy is currently proposing a step-by-step multi-generation divestiture / purchase of the stock of existing companies in the hands of employees, which is, in my opinion, a utopia ...Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-PMAN Industrial Management
D-PPPP Personnel Policy in Industrial Plant