18. 10. 2019  13:18 Lukáš
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Návrh konceptu metodiky tvorby udržateľnej odmeny za vykonanú prácu v priemyselných podnikoch
Název tématu anglicky: Proposal of the concept of the method of creating sustainable remuneration for work done in industrial enterprises
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jozef Sablik, CSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Anotace: Stručný obsah analytickej a návrhovej časti dizertácie: A - prvá zložka mzdy - vychádza z objektívneho vedeckého posúdenia príslušnej práce a vytvorenia vedecky zdôvodnených TKK (za rovnakú prácu na celej planéte rovnaká mzda - i v EÚ, SR - Gábor Steingart, Ivan Haluška, Peter Sakál - TUZH); B - druhá zložka mzdy - % podiel na vytvorenej pridanej hodnote vo firmách - Porter, Kramer, Sakál, Haluška, Macron, ICA Svidník, tripartita v októbri 2017; C - tretia zložka mzdy - dividendy zo zisku (majorita, minorita) - kupónová privatizácia v postsocialistických krajinách dávala zákonnú možnosť účasti zamestnancov na držaní akcii, vieme ako to dopadlo (Milan Krajniak, súčasný kandidát na prezidenta SR - Banda zlodejov) - Peter Sakál - generálny riaditeľ PVT ZAM, a.s., ktorá vznikla na sprivatizovanie PVT, a.s. . FNM SR rozhodol o priamom predaji vopred vybratému záujemcovi FININVEST, s.r.o., ktorá PVT, a.s. vytunelovala...; Ivan Haluška vo svojom Manifeste humanistickej ekonomiky v súčasnosti navrhuje postupný niekoľkogeneračný odpredaj/nákup akcii existujúcich firiem do rúk zamestnancov, čo je v dnešnej dobe podľa mňa utópia...
Anotace anglicky: The brief content of the analytical and design part of the dissertation: A - the first component of wages - is based on an objective scientific assessment of the work concerned and the creation of science-based TKKs (for the same work on the planet the same wage - also in the EU, Slovakia - Gábor Steingart, Ivan Haluška, Peter Sakal - TUZH); B - second wage component -% share of added value added in companies - Porter, Kramer, Sakal, Haluška, Macron, ICA Svidnik, tripartite in October 2017; C - third wage component - dividends from profit (majority, minority) - voucher privatization in post-socialist countries gave the legal right to participate in the holding of the stock, we know how it happened (Milan Krajniak, the current candidate for president of the SR - Banda of Thieves) - Peter Sakal - PVT ZAM, a. s general manager, who came to privatize PVT, a.s. . The FNM SR decided to sell directly to the selected candidate FININVEST, s.r.o., which PVT, a.s. siphoned ...; Ivan Haluška in his Manifesto humanist economy is currently proposing a step-by-step multi-generation divestiture / purchase of the stock of existing companies in the hands of employees, which is, in my opinion, a utopia ...Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-PMAN priemyselné manažérstvo
D-PPPP personálna práca v priemyselnom podniku