24. 8. 2019  23:06 Bartolomej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Návrh konceptu metodiky tvorby udržateľnej odmeny za vykonanú prácu v priemyselných podnikoch
Názov témy anglicky: Proposal of the concept of the method of creating sustainable remuneration for work done in industrial enterprises
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Sablik, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Anotácia: Stručný obsah analytickej a návrhovej časti dizertácie: A - prvá zložka mzdy - vychádza z objektívneho vedeckého posúdenia príslušnej práce a vytvorenia vedecky zdôvodnených TKK (za rovnakú prácu na celej planéte rovnaká mzda - i v EÚ, SR - Gábor Steingart, Ivan Haluška, Peter Sakál - TUZH); B - druhá zložka mzdy - % podiel na vytvorenej pridanej hodnote vo firmách - Porter, Kramer, Sakál, Haluška, Macron, ICA Svidník, tripartita v októbri 2017; C - tretia zložka mzdy - dividendy zo zisku (majorita, minorita) - kupónová privatizácia v postsocialistických krajinách dávala zákonnú možnosť účasti zamestnancov na držaní akcii, vieme ako to dopadlo (Milan Krajniak, súčasný kandidát na prezidenta SR - Banda zlodejov) - Peter Sakál - generálny riaditeľ PVT ZAM, a.s., ktorá vznikla na sprivatizovanie PVT, a.s. . FNM SR rozhodol o priamom predaji vopred vybratému záujemcovi FININVEST, s.r.o., ktorá PVT, a.s. vytunelovala...; Ivan Haluška vo svojom Manifeste humanistickej ekonomiky v súčasnosti navrhuje postupný niekoľkogeneračný odpredaj/nákup akcii existujúcich firiem do rúk zamestnancov, čo je v dnešnej dobe podľa mňa utópia...
Anotácia anglicky: The brief content of the analytical and design part of the dissertation: A - the first component of wages - is based on an objective scientific assessment of the work concerned and the creation of science-based TKKs (for the same work on the planet the same wage - also in the EU, Slovakia - Gábor Steingart, Ivan Haluška, Peter Sakal - TUZH); B - second wage component -% share of added value added in companies - Porter, Kramer, Sakal, Haluška, Macron, ICA Svidnik, tripartite in October 2017; C - third wage component - dividends from profit (majority, minority) - voucher privatization in post-socialist countries gave the legal right to participate in the holding of the stock, we know how it happened (Milan Krajniak, the current candidate for president of the SR - Banda of Thieves) - Peter Sakal - PVT ZAM, a. s general manager, who came to privatize PVT, a.s. . The FNM SR decided to sell directly to the selected candidate FININVEST, s.r.o., which PVT, a.s. siphoned ...; Ivan Haluška in his Manifesto humanist economy is currently proposing a step-by-step multi-generation divestiture / purchase of the stock of existing companies in the hands of employees, which is, in my opinion, a utopia ...Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-PPPP personálna práca v priemyselnom podniku-- nezadané -- -- nezadané --
D-PMAN priemyselné manažérstvo-- nezadané -- -- nezadané --