15. 10. 2019  12:04 Terézia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Teplotná analýza štruktúr s vysokým odporom na báze GaN pomocou Van der Pauw a Hall meracích techník
Názov témy anglicky: Temperature analysis of structure with high resistivity based on GaN
Stav témy: schválené (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Roman Stoklas, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Roman Stoklas, PhD.
Abstrakt: Pedagogický vedúci: Ing. Martin Florovič, PhD. (ÚEF FEI STU) Tému vypisuje Elektrotechnický ústav SAV, pozri PhD štúdium na www.elu.sav.sk. Polovodičové štruktúry s vysokým odporom vyžadujú špeciálne meracie metódy zamerané na zníženie vplyvu kontaktov, ako aj vplyv napäťových a teplotných efektov. Štruktúry s vysokým merným odporom sú žiadúce ako bufferová vrstva pre HFET tranzistory z dôvodu zníženia drainového prúdu v zatvorenom stave. V prípade vertikálnej konfigurácie sa odporová vrstva, kompenzovaná uhlíkom, využíva pre zvýšenie prierazného napätia. Van der Pauw metóda patrí medzi najpoužívanejšie meraci techniky najmä pre dotované štruktúry. Okrem odporu je možné použitím magnetického poľa určiť aj pohyblivosť a koncentráciu nosičov náboja. Avšak pre nedotované príp. uhlíkom kompenzované štruktúry je použitie Van der Pauw metódy pri izbovej teplote limitované malou odozvou nosičov náboja na vplyv magnetického poľa, čo súvisí s malou pohyblivosťou nosičov v štruktúre. Ako alternatíva je možné použiť Van der Pauw resp. Hall meranie s AC signálom, príp. meranie pri rôznych teplotách (vyššie ako izbová teplota), ako aj ich kombinácia. Úlohou študenta bude oboznámenie sa s metodikou merania Van der Pauw a Hall meraním. Interpretácia nameraných výsledkov. Taktiež bude skúmaná teplotná závislosť spomínaných techník, nakoľko analýza merania vysoko-odporových štruktúr len pri izbovej teplote je veľmi problematická.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ELN elektronika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.