22. 9. 2019  7:48 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Geotechnické problémy návrhu a posúdenia republikového úložiska rádioaktívneho odpadu v Mochovciach.
Názov témy anglicky: Geotechnical problems of the design and assessment of the National Radioactive Waste Repository in Mochovce.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geotechniky - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je spracovať deformačné výpočty konečného a nerovnomerného sadnutia republikového úložiska rádioaktívneho odpadu v Mochovciach (RÚ RaO). Vo výpočtoch budú zohľadnené rôzne zaťažovacie stavy, ktoré zohľadňujú etapy výstavby a reálnej prevádzky RÚ RaO. Geotechnické výpočty budú realizované pomocou výpočtového programu GEO5.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-NKS nosné konštrukcie staviebI-NKS-BIK budovy a inžinierske konštrukcie-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.