17. 10. 2019  14:57 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Výskum vzniku vibrácií pri strojnom obrábaní na báze inerciálneho meracieho systému
Názov témy anglicky: The research in the form of vibrations being machined, based on inertial measurement system
Stav témy: schválené (prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc.
Anotácia: Prvá časť práce orientovaná na analýzu inerciálnych meracích systémov a ich uplatnením v praxi. V druhej časti bude opis v troch podkapitolách fyzikálna podstata vibrácií pri obrábaní. V tretej časti bude popis a postup tvorby softvérového riešenia. Štvrtá časť práce bude zameraná na konkrétne hardvérové riešenie danej problematiky, ktoré pozostáva z akcelerometra LIS3LV02DQ a procesora MSP430. Piata časť bude popisovať metodiku a testovanie systému ako celku pri reálnom výskume. V poslednej časti bude zhodnotenie navrhnutého meracieho systému, jeho uplatnenie pri výskume, vyhodnotenie príčin vzniku vibrácií a ich analýzu.
Anotácia anglicky: The first part is focused on the analysis of inertial measurement systems and their application in practice. In the second part, the three subchapters will describe the physical nature of vibrations during machining. The third part will describe and develop the software solution. The fourth part of the thesis will focus on a specific hardware solution for this issue, which consists of the LIS3LV02DQ accelerometer and the MSP430 processor. The fifth part will describe methodology and system testing as a whole in real-life research. The last part will be the evaluation of the proposed measuring system, its application in research, evaluation of the motives of vibrations and their analysis.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-VZAS výrobné zariadenia a systémy