21. 8. 2019  19:12 Jana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: In vitro a in vivo štúdium protektívnych účinkov prírodných a syntetických látok proti oxidatívnemu poškodeniu biologických štruktúr reaktívnymi formami kyslíka
Názov témy anglicky: In vitro and in vivo study of protective effects of natural and synthetic agents against oxidative damage of biological structures by reactive oxygen species
Stav témy: schválené (prof. Ing. Albert Breier, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: RNDr. Katarína Valachová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: RNDr. Katarína Valachová, PhD.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Hyalurónan (HA) je polysacharid s mólovou hmotnosťou rádovo niekoľko megaDaltonov nachádzajúci sa v tkanivách stavovcov. Pri zápalových ochoreniach – vplyvom oxidantov – sa priemerná mólová hmotnosť HA signifikantne zníži. Roztoky HA s vysokou mólovou hmotnosťou sú používané pre in vitro štúdie degradačného pôsobenia voľných radikálov a oxidantov, ako aj pre štúdium protektívnych účinkov antioxidantov/liečiv v úlohe prevencie resp. chain-breaking degradácie makromolekúl HA. Látky syntetického pôvodu ako sú protizápalové liečivá, tzv. mitochondria-targeted antioxidants a prírodné látky, ktoré budú vykazovať antioxidačný účinok voči in situ degradácii HA, budú hodnotené voči a) in vitro oxidačnému poškodeniu bunkových línií fibroblastov NIH-3T3, VH10 a nádorových buniek MCF-7 a b) in vivo na ischemických ranách u králikov.
Anotácia anglicky: Hyaluronan (HA), a polysaccharide of molar mass several megaDaltons, is present in tissues of all vertebrates. In inflammatory diseases an average molar mass of HA is significantly decreased by the action of oxidants. Solutions of high molar mass HA are used for in vitro studies of degradative action of free radicals and oxidants as well as for the study of protective effects of antioxidants/drugs in a role of preventive or chain-breaking degradation of HA macromolecules. Substances of synthetic origin such as antiinflammatory drugs, the so-called mitochondria-targeted antioxidants and natural substances with demonstrated antioxidative effect against in situ degradation of HA will be evaluated against a) in vitro oxidative damage of cell lines of fibroblasts NIH-3T3, VH10, tumour cells MCF-7 and b) in vivo in ischemic wounds in rabbits.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-BICHxA biochémia-- nezadané -- -- nezadané --