18. 10. 2019  9:06 Lukáš
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Optická spektroskopia 2D materiálov
Název tématu anglicky: Optical spectroscopy of 2D materials
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Julius Cirák, CSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: RNDr. Martin Hulman, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: RNDr. Martin Hulman, PhD.
Externí vzdělávací instituce: Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Anotace: Tému vypisuje Elektrotechnický ústav SAV, pozri PhD štúdium na www.elu.sav.sk. Osobná web-stránka školiteľa Dr. rer. nat. M. Hulmana: http://www.elu.sav.sk/pracovnici/zakladne-info/?user_no=9465 Dvojrozmerné materiály predstavujú v súčasnosti jednu z najintenzívnejšie skúmaných tried materiálov. Dôvodov je viac, stačí však spomenúť dva: 1) že tieto materiály sa dajú pripraviť vo forme ultimatívne tenkej vrstvy, ktorá má hrúbku len jednej základnej bunky, 2) ich elektronické vlastnosti pokrývajú celú škálu od izolátorov až po supravodiče. Na Elektrotechnickom ústave SAV je skupina zaoberajúca sa rastom a charakterizáciou 2D materiálov. Dizertačná práca by dopĺňala aktivity tejto skupiny. Témou dizertačnej práce je spektroskopická charakterizácia (ultra)tenkých filmov materiálov zo skupiny dichalkogenidov prechodových kovov (TMDs: MoS2, TiSe2 a iné). Práca má experimentálny charakter a využíva dve hlavné techniky: 1. Ramanovu spektroskopiu a 2. optickú spektroskopiu od infračervenej až po UV frekvenčnú oblasť. Cieľom práce je charakterizácia materiálov a vyšetrovanie vplyvu teploty, dopovania a štruktúry na optické vlastnosti 2D materiálov. Ďalším cieľom práce je identifikácia „exotických“ elektronických stavov vo vybraných TMD materiáloch, ako napr. stavu vĺn nábojovej hustoty (charge density wave) alebo fázových prechodov, spektroskopickými metódami.
Anotace anglicky: Two-dimensional materials now represent one of the most intensively studied classes of materials. There are many reasons for that, however, sufficient to mention are two of them: 1) that the materials can be prepared as an ultimate thin layer having a thickness of only one unit cell, 2) the electronic properties span a wide range from of insulators to superconductors. There is a group dealing with the growth and characterization of 2D materials at the Institute of Electrical Engineering SAS. Dissertation thesis would complement the activities of the group. The topic of the thesis is spectroscopic characterisation of (ultra) thin films of materials from the transition metal dichalcogenides (TMDs: MoS2, TiSe2 and others) family. The work is predominantly experimental with two main techniques explored: 1) Raman spectroscopy, and 2) optical spectroscopy from infrared to UV frequency range. The aim of the work is characterisation of materials and investigating the effect of temperature, doping and the structure on the optical properties of 2D materials. Another aim of the work is to identify "exotic" electronic ground states in selected materials such as charge density wave, and phase transitions using spectroscopic methods.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-FYZ fyzikálne inžinierstvo