Oct 23, 2019   8:02 p.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Optická spektroskopia 2D materiálov
Title of topic in English: Optical spectroscopy of 2D materials
State of topic: approved (prof. Ing. Julius Cirák, CSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: RNDr. Martin Hulman, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Nuclear and Physical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: RNDr. Martin Hulman, PhD.
External educational institution: Institute of Electrical Engineering of the Slovak Academy of Sciences
Annotation: Tému vypisuje Elektrotechnický ústav SAV, pozri PhD štúdium na www.elu.sav.sk. Osobná web-stránka školiteľa Dr. rer. nat. M. Hulmana: http://www.elu.sav.sk/pracovnici/zakladne-info/?user_no=9465 Dvojrozmerné materiály predstavujú v súčasnosti jednu z najintenzívnejšie skúmaných tried materiálov. Dôvodov je viac, stačí však spomenúť dva: 1) že tieto materiály sa dajú pripraviť vo forme ultimatívne tenkej vrstvy, ktorá má hrúbku len jednej základnej bunky, 2) ich elektronické vlastnosti pokrývajú celú škálu od izolátorov až po supravodiče. Na Elektrotechnickom ústave SAV je skupina zaoberajúca sa rastom a charakterizáciou 2D materiálov. Dizertačná práca by dopĺňala aktivity tejto skupiny. Témou dizertačnej práce je spektroskopická charakterizácia (ultra)tenkých filmov materiálov zo skupiny dichalkogenidov prechodových kovov (TMDs: MoS2, TiSe2 a iné). Práca má experimentálny charakter a využíva dve hlavné techniky: 1. Ramanovu spektroskopiu a 2. optickú spektroskopiu od infračervenej až po UV frekvenčnú oblasť. Cieľom práce je charakterizácia materiálov a vyšetrovanie vplyvu teploty, dopovania a štruktúry na optické vlastnosti 2D materiálov. Ďalším cieľom práce je identifikácia „exotických“ elektronických stavov vo vybraných TMD materiáloch, ako napr. stavu vĺn nábojovej hustoty (charge density wave) alebo fázových prechodov, spektroskopickými metódami.
Annotation in English: Two-dimensional materials now represent one of the most intensively studied classes of materials. There are many reasons for that, however, sufficient to mention are two of them: 1) that the materials can be prepared as an ultimate thin layer having a thickness of only one unit cell, 2) the electronic properties span a wide range from of insulators to superconductors. There is a group dealing with the growth and characterization of 2D materials at the Institute of Electrical Engineering SAS. Dissertation thesis would complement the activities of the group. The topic of the thesis is spectroscopic characterisation of (ultra) thin films of materials from the transition metal dichalcogenides (TMDs: MoS2, TiSe2 and others) family. The work is predominantly experimental with two main techniques explored: 1) Raman spectroscopy, and 2) optical spectroscopy from infrared to UV frequency range. The aim of the work is characterisation of materials and investigating the effect of temperature, doping and the structure on the optical properties of 2D materials. Another aim of the work is to identify "exotic" electronic ground states in selected materials such as charge density wave, and phase transitions using spectroscopic methods.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-FYZ Physical Engineering