Jul 18, 2019   3:37 p.m. Kamila
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Tepelná stabilita kompozitných MgB2 supravodičov pri vysokých prúdových hustotách
Title of topic in English: Thermal stability of composite MgB2 superconductors at high current densities
State of topic: approved (prof. Ing. Julius Cirák, CSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: Ing. Pavol Kováč, DrSc.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Nuclear and Physical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Pavol Kováč, DrSc.
External educational institution: Institute of Electrical Engineering of the Slovak Academy of Sciences
Annotation: Tému vypisuje Elektrotechnický ústav SAV, pozri PhD štúdium na www.elu.sav.sk. Uplatnenie MgB2 supravodičov je najaktuálnejšie pre oblasť stredných a nízkych magnetických polí (1-5 T) a teplote okolo 20 K (magnety pre MRI, generátory, motory), kde sú vysoké transportné prúdy a preto je zvlášť aktuálna aj požiadavka dobrej tepelnej stability. Bude sa experimentálne študovať a tiež modelovať tepelná stabilita vzoriek kompozitných supravodičov pri nízkych teplotách (4.2-20K) s dobre vodivým stabilizačným prvkom (Cu, Al). Pomocou merania V-A charakteristík v oblasti nad kritickou prúdovou hustotou a tiež pomocou pulzných prúdov budeme určovať generované teplo a kritický ohrev MgB2 drôtov a káblov s rôznou stabilizáciou. Získané výsledky umožnia optimalizovať konštrukciu MgB2 supravodiča tak, aby bol dostatočne stabilný pri pracovných podmienkach.
Annotation in English: Utilization of MgB2 superconductors is the most actual for the range of medium and low magnetic fields (1-5 T) and temperature around 20 K (MRI magnets, generators and engines), where the transport currents are very high and requirement of thermal stability especially needed. Therefore, thermal stability of composite MgB2 superconductors with well-conductive elements (Cu, Al) will be modelled and studied experimentally at low temperatures (4.2-20K). Current-voltage characteristics will be measured far above the level of critical current and also generated heath and critical warming of differently stabilized MgB2 wires and cables will be examined by pulse currents. Obtained results allows to optimize the design of MgB2 superconductor for well stable working conditions.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-FYZ Physical Engineering-- not entered -- -- not entered --