Jul 16, 2019   12:45 p.m. Drahomír
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Technológia pokročilých homogénnych supravodičov s keramickými vláknami
Title of topic in English: Technology of advanced and homogeneous superconductors with ceramic fibers
State of topic: approved (prof. Ing. Julius Cirák, CSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: Ing. Pavol Kováč, DrSc.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Nuclear and Physical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Pavol Kováč, DrSc.
External educational institution: Institute of Electrical Engineering of the Slovak Academy of Sciences
Annotation: Tému vypisuje Elektrotechnický ústav SAV, pozri PhD štúdium na www.elu.sav.sk. Vysokoteplotné supravodivé materiály objavené v posledných desaťročiach sú prevažne keramického charakteru (BSCCO, borid horčíka a pniktidy železa). Praktické použitie týchto supravodičov vyžaduje ich zakomponovanie do kompozitné drôtov s niekoľkými kovovými obalmi, čo kladie zvláštne nároky na tvárnenie komponentov s veľmi rozdielnymi mechanickými vlastnosťami a tiež na tepelné spracovanie alebo použitie bariéry, aby sa predišlo vzájomnej reakcii vlákien a obalov. V rámci tejto témy sa budú pripravovať kompozitné drôty so supravodivými vláknami s vysokou pozdĺžnou homogenitou (predovšetkým s Mg jadrom a bórovým práškom). Homogenita keramických vlákien bude testovaná na priečnych a pozdĺžnych rezov ako aj pomocou röntgenovej tomografie a chemickej reakcie na rozhraniach pomocou SEM a EDX analýz. Merania volt-ampérových charakteristík budú použité jak na určenie kritických prúdov tak aj na množstvo generovaného tepla (ohrevu) kompozitných drôtov pri vysokých jednosmerných prúdoch. Získané výsledky umožnia optimalizovať konštrukciu kompozitného supravodiča tak, aby mal nielen vysoké prúdové hustoty ale bol tiež dostatočne stabilný pri pracovných podmienkach.
Annotation in English: High temperature superconducting materials discovered in the last decades have dominantly ceramic character (BSCCO, magnesium boride and iron pniktides). For practical applications of these materials they have to be integrated into composite wires consisting of several metallic sheaths, which requires a special demands on the deformation process of composite components having different mechanical properties and also on the heat treatment conditions with used barriers to avoid interactions between aby filaments and sheaths. In the frame of present topic a composite wires with superconducting and highly uniform filaments will be prepared (especially with Mg core surrounded by boron powder). The uniformity of filaments will be tested from the transversal and longitudinal sections of wire samples as well as by RTG tomography. Chemical interactions on the interfaces will be analyzed by scanning electron microscopy with EDS. The measurements of current-voltage characteristics will be used for the estimation of critical currents and also for heat generation and thermal stability of composite wires at high DC currents. Obtained results allow to optimize the architecture of composite wire having not only high current densities but also sufficient thermal stability at working conditions.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-FYZ Physical Engineering-- not entered -- -- not entered --