Jul 20, 2019   10:09 a.m. Iľja
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Príprava a štúdium vlastností polovodičových detektorov ionizujúceho žiarenia
Title of topic in English: Preparation and study of semiconductor detectors of ionizing radiation
State of topic: approved (prof. Ing. Julius Cirák, CSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: Mgr. Bohumír Zaťko, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Nuclear and Physical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Mgr. Bohumír Zaťko, PhD.
External educational institution: Institute of Electrical Engineering of the Slovak Academy of Sciences
Annotation: Tému vypisuje Elektrotechnický ústav SAV, pozri PhD štúdium na www.elu.sav.sk. Práca sa zaoberá technológiou prípravy detektorov ionizujúceho žiarenia, štúdiom ich elektrických a detekčných vlastností a interpretáciu získaných výsledkov. Detekčným materiálom sú semiizolačný GaAs a epitaxná vysokokvalitná vrstva 4H-SiC. V prvej fáze sa práca sústredí na návrh a prípravu detekčných štruktúr. Následne sa vykoná elektrická charakterizácia (IV a CV merania). Vybrané vhodné detekčné štruktúry sa pripoja k spektrometrickej aparatúre. Tu bude potrebné vykonať optimalizáciu z hľadiska celkového šumu podľa parametrov detektora (záverný prúd v pracovnom bode, kapacita). V závere sa vyhodnotia detekčné a spektrometrické vlastnosti.
Annotation in English: The aim of the thesis is technology preparation of ionizing detectors, study of electrical and detection properties and interpretation of obtained results. Used detection materials are semi-insulating GaAs and high quality epi-layer of 4H-SiC. At first the work will be concentrated on design and preparation of detection structures. Following the electrical characterization (current-voltage, capacity-voltage measurements) will be realized. Selected suitable detection structure can be conneted to spectrometric set-up. The optimalization in term of noise should be perfomed according to detector characteristics (reverse current in operation point, value of capacity). Finally the detection and spectrometric properties will be evaluated.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-FYZ Physical Engineering-- not entered -- -- not entered --