17. 9. 2019  21:42 Olympia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Príprava a štúdium vlastností polovodičových detektorov ionizujúceho žiarenia
Názov témy anglicky: Preparation and study of semiconductor detectors of ionizing radiation
Stav témy: schválené (prof. Ing. Julius Cirák, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Mgr. Bohumír Zaťko, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Mgr. Bohumír Zaťko, PhD.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Tému vypisuje Elektrotechnický ústav SAV, pozri PhD štúdium na www.elu.sav.sk. Práca sa zaoberá technológiou prípravy detektorov ionizujúceho žiarenia, štúdiom ich elektrických a detekčných vlastností a interpretáciu získaných výsledkov. Detekčným materiálom sú semiizolačný GaAs a epitaxná vysokokvalitná vrstva 4H-SiC. V prvej fáze sa práca sústredí na návrh a prípravu detekčných štruktúr. Následne sa vykoná elektrická charakterizácia (IV a CV merania). Vybrané vhodné detekčné štruktúry sa pripoja k spektrometrickej aparatúre. Tu bude potrebné vykonať optimalizáciu z hľadiska celkového šumu podľa parametrov detektora (záverný prúd v pracovnom bode, kapacita). V závere sa vyhodnotia detekčné a spektrometrické vlastnosti.
Anotácia anglicky: The aim of the thesis is technology preparation of ionizing detectors, study of electrical and detection properties and interpretation of obtained results. Used detection materials are semi-insulating GaAs and high quality epi-layer of 4H-SiC. At first the work will be concentrated on design and preparation of detection structures. Following the electrical characterization (current-voltage, capacity-voltage measurements) will be realized. Selected suitable detection structure can be conneted to spectrometric set-up. The optimalization in term of noise should be perfomed according to detector characteristics (reverse current in operation point, value of capacity). Finally the detection and spectrometric properties will be evaluated.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-FYZ fyzikálne inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --