14. 11. 2019  10:37 Irma
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Akumulátor energie pre novú generáciu MEMS senzorov
Název tématu anglicky: Piezoelectric energy harvester for new generation MEMS sensors
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: Ing. Gabriel Vanko, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Gabriel Vanko, PhD.
Externí vzdělávací instituce: Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Anotace: Tému vypisuje Elektrotechnický ústav SAV, pozri PhD štúdium na www.elu.sav.sk. Senzory sú súčasťou nášho každodenného života a môžeme ich nájsť v bežných elektronických zariadeniach ako sú smartfóny, smart hodinky, či prístroje pre monitorovanie zdravia alebo nášho bezprostredného okolitého prostredia. Autonómne senzory môžeme chápať ako senzorické prvky schopné pracovať nezávisle a bezdrôtovo počas relatívne dlhej doby bez externej napájacej sústavy, ktorá môže byť nahradená baterkou dopĺňanou systémom na zber energie (energy harvester). Akumulátor energie patrí v súčasnosti k najmenej prebádaným aplikačným oblastiam mikroelektromechanických systémov (MEMS) na báze skupiny nitridových polovodičových materiálov (III-N). Koncept návrhu piezoelektrických MEMS akumulátorov energie na báze AlGaN/GaN HEMT štruktúr je stále vysoko aktuálnou výzvou z hľadiska optimalizácie efektívnosti premeny náboja. V tejto oblasti sa črtajú možnosti využitia materiálov s vysokými hodnotami piezoelektrických koeficientov (ZnO, PZT, 2D materiály zo skupiny monochalkogeníd) Dizertačná práca bude orientovaná na samotnú prípravu týchto vrstiev a takisto aj ich charakterizáciu, ďalej na skúmanie možností ich integrácie do existujúcich MEMS konceptov.
Anotace anglicky: Sensors are part of our everyday life and can be found in common electronic devices (e. g. smartphones) or in devices for health/environment monitoring. Autonomous sensors can be percieved as sensing elements capable of independent and wireless operation over a relatively long time period without need of an external power supply system that can be replaced by a battery powered by an energy harvester. The energy accumulator is currently one of the least explored application areas of microelectromechanical systems (MEMS) based on a group of nitride semiconductor materials (III-N). The concept of piezoelectric MEMS energy storage batteries based on AlGaN/GaN heterostructures is highly challenging in terms of optimizing the charge conversion efficiency. In this area, the possibilities of using materials with high values of piezoelectric coefficients (ZnO, PZT, 2D materials from the group of monochalogenesis) will be discussed. The thesis will be focused on the preparation and characterization of these layers as well as on study of the possibilities of their integration into the existing MEMS concepts.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-EF elektronika a fotonika