17. 7. 2019  17:23 Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Modelovanie prúdenia vyvolaného požiarom v tuneli na klastri počítačov
Názov témy anglicky: Modelling of flow induced by fire in tunnel using computer cluster
Stav témy: schválené (prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: RNDr. Ján Glasa, CSc.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: RNDr. Ján Glasa, CSc.
Abstrakt: Moderné programové systémy na simuláciu priebehu požiarov umožňujú realizovať simuláciu paralelne na výkonných počítačových systémoch. Cieľom bakalárskej práce bude oboznámiť sa s princípmi a modelmi použitými v pokročilom programovom systéme FDS (Fire Dynamics Simulator) a možnosťami paralelizácie výpočtu. Systém FDS bude použitý na skúmanie prúdenia počas požiaru v tuneli. Súčasťou výskumu bude príprava vstupných parametrov, paralelizácia výpočtu a vyhodnotenie výsledkov simulácií realizovaných na klastri počítačov na Ústave informatiky SAV v Bratislave.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-MPM matematicko-počítačové modelovanie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.